દુનીયાની શ્રેષ્ઠ શબ્દસમુહ યાદી, તથા ભાષા શીખતા લોકોનો સક્રીય સમુદાય

ભાષાના વિવિધ સ્ત્રોત

ઘણી વિવિધ ભાષામાં અવાજ સાથે શબ્દસમુહની યાદી તથા શબ્દભંડોળ ની સુચિ.

સમુદાય

Speak Languages માં દુનિયાના વિવિધ ભાગોમાંથી 100,000 થી પણ વધારે સભ્યો છે.

ભાષા ભાગીદારો
કોઇ શોધો જે તમારી સાથે પ્રેકટીસ કરી શકે.

ખાતુ ખોલો
આ તદન મફત છે અને તમારી ફક્ત 1 જ મિનિટ લેશે.