અઠવાડિયા ના દિવસો

અંગ્રેજીમાં અઠવાડિયાના દિવસો કેવી રીતે કહેવા તે જાણો. નોંધ લો કે આ પ્રારંભિક કેપીટલ અક્ષર સાથે લખવામાં આવે છે.

What day is it?કયો વાર છે?
What day is it today?આજે કયો વાર છે?
Mondayસોમવાર
Tuesdayમંગળવાર
Wednesdayબુધવાર
Thursdayગુરુવાર
Fridayશુક્રવાર
Saturdayશનિવાર
Sundayરવિવાર
on Mondayસોમવારે
on Tuesdayમંગળવારે
on Wednesdayબુધવારે
on Thursdayગુરૂવારે
on Fridayશુક્રવારે
on Saturdayશનિવારે
on Sundayરવિવારે
every Monday અથવા on Mondaysદર સોમવારે
every Tuesday અથવા on Tuesdaysદર મંગળવારે
every Wednesday અથવા on Wednesdaysદર બુધવારે
every Thursday અથવા on Thursdaysદર ગુરૂવારે
every Friday અથવા on Fridaysદર શુક્રવારે
every Saturday અથવા on Saturdaysદર શનિવારે
every Sunday અથવા on Sundaysદર રવિવારે
a week tomorrowઆવતીકાલે એક સપ્તાહ
a week on Tuesdayમંગળવારે એક સપ્તાહ
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો