ઉછેરવા માટેના પ્રાણીઓ

અહીં વિવિધ ફાર્મ પ્રાણીઓ માટે કેટલાક અંગ્રેજી શબ્દો છે.

cattle ગાય નુ ધણ
bull બળદ
bullock બળદ
cow ગાય
calf ગાય નુ બચ્ચુ(વાછરડુ)
cock કૂકડો
hen મરઘી
chicken મરઘીનુ બચ્ચુ
donkey ગધેડુ
duck બતક
ewe માદા ઘેટું
foal વછેરો
goat બકરી
goose (બહુવચન: geese) બતક
horse ઘોડો
kid બચ્ચુ
lamb બકરી નુ બચ્ચુ
ram નર ઘેટું
pig ભુંડ
piglet ભુંડ નુ બચ્ચુ
sheep (બહુવચન: sheep) ઘેટૂ
turkey ટર્કી

અન્ય બંધબેસતા શબ્દો

to milk a cow ગાય દોહવી
to feed the chickens મરઘાને ખવડાવવુ
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play