ઉછેરવા માટેના પ્રાણીઓ

અહીં વિવિધ ફાર્મ પ્રાણીઓ માટે કેટલાક અંગ્રેજી શબ્દો છે.

cattleગાય નુ ધણ
bullબળદ
bullockબળદ
cowગાય
calfગાય નુ બચ્ચુ(વાછરડુ)
cockકૂકડો
henમરઘી
chickenમરઘીનુ બચ્ચુ
donkeyગધેડુ
duckબતક
eweમાદા ઘેટું
foalવછેરો
goatબકરી
goose (બહુવચન: geese)બતક
horseઘોડો
kidબચ્ચુ
lambબકરી નુ બચ્ચુ
ramનર ઘેટું
pigભુંડ
pigletભુંડ નુ બચ્ચુ
sheep (બહુવચન: sheep)ઘેટૂ
turkeyટર્કી
ઇડાહોના એક મેદાનમાં પાંચ ઘોડા અંતરમાં પર્વતો સાથે
ઇડાહોમાં ખેતરમાં ઘોડાઓ

અન્ય બંધબેસતા શબ્દો

to milk a cowગાય દોહવી
to feed the chickensમરઘાને ખવડાવવુ
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો