હોકાયંત્ર ની નિશાની

અંગ્રેજીમાં હોકાયંત્રના બિંદુઓ કેવી રીતે કહેવા તે જાણો.

northઉત્તર
northeastઉત્તર- પૂર્વીય
eastપૂર્વ
southeastદક્ષિણ- પૂર્વીય
southદક્ષિણ
southwestદક્ષિણ - પશ્ચિમ
westપશ્ચિમ
northwestઉત્તર- પશ્ચિમ

અન્ય ઉપયોગી શબ્દો

mapનકશો
compassહોકાયંત્ર
to read a compassહોકાયંત્ર વાંચવુ
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.