હોકાયંત્ર ની નિશાની

અંગ્રેજીમાં હોકાયંત્રના બિંદુઓ કેવી રીતે કહેવા તે જાણો.

north ઉત્તર
northeast ઉત્તર- પૂર્વીય
east પૂર્વ
southeast દક્ષિણ- પૂર્વીય
south દક્ષિણ
southwest દક્ષિણ - પશ્ચિમ
west પશ્ચિમ
northwest ઉત્તર- પશ્ચિમ

અન્ય ઉપયોગી શબ્દો

map નકશો
compass હોકાયંત્ર
to read a compass હોકાયંત્ર વાંચવુ
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play