ખરીદી

અહીં અમુક ઇંગલિશ શબ્દો કે જેને ખરીદી કરતી વખતે તમે ઉપયોગી પામી શકો છો તે છે.

cheap સસ્તુ
customer ગ્રાહક
discount છુટ
expensive મોંઘુ
price કિંમત
sale સેલ
shop દુકાન
shopping bag ખરીદીનો થેલો
shopping list ખરીદીની સૂચી
special offer ખાસ પેશકશ
to buy ખરીદવુ
to sell વહેંચવુ
to order મંગાવવુ
to go shopping ખરીદીએ જવુ

દુકાનમાં

aisle ખાનું
basket ટોકરી
counter કાઉંટર
fitting room માપવાનો રૂમ
manager મેનેજર
shelf ખાનુ
shop assistant દુકાનના સહાયક
shop window માર્ગ પર દરવાજો ધરાવતી દુકાન
stockroom સમન સાચવવાનો રૂમ
trolley ટ્રોલી

બહાર નીકળતી વખતે

cashier કેશિયર
cash રોકડ
change છૂટા
checkout બહાર નિકળવુ
complaint ફરિયાદ
credit card ક્રેડીટ કાર્ડ
in stock હાજરમાં છે
out of stock ઉપલબ્ધ નથી
plastic bag અથવા carrier bag થેલી
purse પાકીટ
queue કતાર
receipt રસીદ
refund પરત કરાતા નાણાં
till સુધી
wallet પાકીટ
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો