ગાડી ના પૂર્જા

અહીં કારના વિવિધ ભાગો માટેના આંગ્રેજી નામો છે.

નિયંત્રણો

accelerator ઝડપ વધારવા માટેનુ સાધન
brake pedal બ્રેક
clutch pedal ક્લચ
fuel gauge ઈંધણ દર્શાવતો કાંટૉ
gear stick ગિયર માટેની લાકડી
handbrake હાથ વડે ઉપયોગમા લેવાતી બ્રેક
speedometer ઝડપ દર્શાવતુ મીટર
steering wheel સ્ટિયરિંગ વ્હીલ
temperature gauge તાપમાન દર્શાવતો કાંટો
warning light ચેતવણીની લાઈટ

યાંત્રિક ભાગો

battery બેટરી
brakes બ્રેક
clutch ક્લચ
engine ઍંજિન
fan belt પંખો
exhaust હવા બહાર ફેકવાનુ યંત્ર
exhaust pipe હવા બહાર ફેકવાનો પાઇપ
gear box ગિયર બૉક્સ
ignition શરૂ થવુ
radiator રેડિયેટર
spark plug સ્પાર્ક પ્લગ
windscreen wiper આગળનો કાંચ લુછવા માટેનુ સાધન
windscreen wipers કાંચના વાઈપર

અન્ય ઉપયોગી શબ્દો

air conditioning ઠંડક માટેનુ યંત્ર
automatic ઑટોમૅટિક
central locking કેંદ્રીય લોક
manual મૅન્યૂયલ
tax disc 16 આંકડાનો સંદર્ભ આંકડો
sat nav (satellite navigation નું સંક્ષિપ્ત) સેટેલાઈટ નેવિગેશન

લાઈટ અને અરીસા

brake light બ્રેક મારવાથી થતી લાઈટ
hazard lights અકસ્માત વખતની લાઇટ
headlamp હેડ લેમ્પ
headlamps આગળના લૅંપ
headlights આગળની લાઇટ
indicator દર્શક
indicators દિશા સૂચકો
rear view mirror પાછળ જોવા માટેનો કાંચ
sidelights આજુ-બાજુની લાઇટ
wing mirror અંદરનો કાંચ

અન્ય ભાગો

aerial ઉપરનુ
back seat પાછળની સીટ
bonnet આગળની ડિકી
boot આગળની ડિકી
bumper બમ્પર
child seat બાળકની સીટ
cigarette lighter સિગરેટનું લાઈટર
dashboard ડૅશબોર્ડ
front seat આગળની સીટ
fuel tank બળતણની ટાંકી
glove compartment આગલી સીટ પાસે આપેલુ ખાનું
glovebox આગલુ ખાનુ
heater ગરમ રાખવાનુ યંત્ર
number plate નંબર પ્લેટ
passenger seat યાત્રી માટેની સીટ
petrol tank પેટ્રોલની ટાંકી
roof છાપરૂ
roof rack છત ઉપર નુ ખાનુ
seatbelt સુરક્ષા પટ્ટો
spare wheel વધારાનું પૈડુ
tow bar વાહન ખેંચવા માટેનું સાઘન
tyre પૈડા
wheel પૈડા
window બારી
windscreen આગળનો કાંચ
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો