છોડવા

અહીં વિવિધ છોડ, ફૂલો, અને વૃક્ષો માટે અંગ્રેજી નામોની યાદી છે.

bracken ઘાસના મેદાનની ફર્ન વનસ્પતિ
brambles ગુલાબની જાતીનું એક કાંટાદાર ઝાડવુ, ખાસ કરીને બ્લેકબેરી.
bush નાનુ ઝાડ
cactus (બહુવચન: cacti) થોર
corn મકાઈ
fern હંસરાજ
flower ફુલ
fungus (બહુવચન: fungi) ફુગ
grass ઘાસ
heather જાંબલી ફૂલ ધરાવતો એક છોડ
herb દવા જેવી વનસ્પતી
ivy ચમકિલા પાંદાડાવાલો ઍક છોડ
moss શેવાળ
mushroom મશરૂમ
nettle આગિયો
shrub નાનુ ઝાડ
thistle ઍક છોડ
toadstool ઝેરી બિલાડી નો ટોપ
tree ઝાડ
weed નકામુ ઘાસ
wheat ઘઉ
wild flower જંગલી ફુલ

ફૂલો

bluebell વાદળી ફુલવાળો ઍક છોડ
buttercup પીળા ફુલવાળો ઍક છોડ
carnation કારનેશન
chrysanthemum ટ્યૂલિપ
crocus ઍક નાનો છોડ
daffodil પીળા ફુલવાળો ઍક છોડ
dahlia ખીલતા રંગનાં એક પ્રકારના ફૂલ
daisy ડેજ઼ી
dandelion ડૅંડેલાઇયન
forget-me-not વાદળી રંગના એક પ્રકારના ફૂલ
foxglove સફેદ ફુલવાળો ઍક છોડ
geranium જરેનીયમ
lily લિલી
orchid ઑર્કિડ
pansy એક પ્રકારનું બગીચાનું ફૂલ
poppy ખસખસ નો છોડ
primrose એક જાતનું આછા પીળા રંગનું વિલાયતી ફૂલ
rose ગુલાબ
snowdrop સફેદ ફુલવાળો ઍક છોડ
sunflower સુરજમુખી
tulip ટ્યૂલિપ
waterlily પાણી મા ઉગતુ લિલી
bouquet of flowers અથવા flower bouquet પુષ્પ ગુચ્છ
bunch of flowers ફૂલનો ગુચ્છો

છોડના ભાગો

berry ફળ
blossom ખીલવુ
bud કળી
flower ફૂલ
leaf પાન
petal પાંખડી
pollen પરાગરજ
root મૂળ
stalk દાંડી
stem થડ
thorn કાંટા

ઝાડ

alder અણીદાર પાન ધરાવતુ એક ઝાડ
ash ઍક ઝાડ
beech ઍક ઝાડ
birch ભૂર્જ
cedar દેવદાર
elm ઍક ઝાડ
fir ફર
hazel સૂકા મેવાનું એક જાતનું નાનું ઝાડવું
hawthorn લાલ ફળ ધરાવતુ એક નાનું ઝાડવું
holly ઍક ઝાડ
lime લીંબુડી
maple ઍક ઝાડ
oak મજબૂત લાકડાવાળુ ઍક ઝાડ
plane એક પ્રકારનું ઉચું ઝાડ
pine ચિડ
poplar પાનખર ફૂલનુ ઝાડ
sycamore ઍક ઝાડ
weeping willow જમીનને અડતી લાંબી ડાળીનું એક ઝાડ
willow લાકડુ
yew ઘેરારંગના પાંદડાવાળું સદા લીલું રહેતું શંકુ આકારનું ઝાડ
apple tree સફરજનનું ઝાડ
cherry tree ચેરીનું ઝાડ
chestnut tree ચેસ્ટનટનું ઝાડ
coconut tree નાળીયરી
fig tree અંજીરનું ઝાડ
horse chestnut tree હોર્સ ચેસ્ટનટનું ઝાડ
olive tree જૈતુનનું ઝાડ
pear tree નાસપાતીનું ઝાડ
plum tree પ્લમનું ઝાડ

ઝાડ સંબંધિત શબ્દો

bark છાલ
branch ડાળી
pine cone પાઈન કોન
sap ઞાડનો રસ
tree stump અથવા stump જમીન સાથે જોડાયેલો ઝાડનો નીચેનો ભાગ
trunk થળ
twig ડાળી
fruit tree ફળનું ઝાડ
palm tree તાડનુ ઝાડ
evergreen બારમાસી ઝાડ
coniferous શંકુ ઘરાવતા ઝાડ
deciduous પાનખર ઝાડ
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play