જંગલી પ્રાણીઓ

અહીં સામાન્ય જંગલી પ્રાણીઓ માટેના કેટલાક અંગ્રેજી શબ્દો છે.

badger ઍક નિષાચર પ્રાણી
bat ચામાચિડીયુ
deer (બહુવચન: deer) હરણ
frog દેડકો
fox શિયાળ
hare લોમડી
hedgehog હેજહોગ
lizard ગરોળી
mole છછુંદર
mouse (બહુવચન: mice) ઉંદર
otter જળબિલાડી
rabbit સસલુ
rat ઉંદર
reindeer (બહુવચન: reindeer) શીત પ્રદેશનું હરણ
snake સાપ
squirrel ખીસકોલી
toad દેડકો
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play