જીવડા

અહીં વિવિધ સામાન્ય જંતુઓ માટે અંગ્રેજી નામો છે.

ant કીડી
bee મધમાખી
beetle બીટલ
butterfly પતંગિયુ
caterpillar અળસીયુ
centipede કાનખજૂરો
cockroach વંદો
cricket ઍક કિડો
flea માખી
fly માખી
gnat ડાંસ- એક જાતનું મચ્છર
grasshopper તિટિઘોડો
ladybird ઍક પ્રકારનો વંદો
midge ઍક પ્રકારનુ મચ્છર
mosquito મચ્છર
moth ઍક પ્રકારની ઉધઈ
scorpion વીછી
slug ગોકળગાય
snail ગોકળગાય
spider કરોળિયો
termite ઉધઈ
wasp ભમરિ
woodlouse લાકડાની જૂ
worm કિડો

અન્ય બંધબેસતા શબ્દો

spider web અથવા spider's web કરોળીયાની જાળી
to bite કરડવુ
to crawl ઘસડાવુ
to sting ડંખ મારવો
bite કરડવુ
sting ડંખ
antenna (બહુવચન: antennae) એન્ટેના
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો