દારૂ

અહીં વિવિધ નશીલા પીણાંના અંગ્રેજી નામો, તેમજ મદ્યપાન સંબંધિત કેટલાક અન્ય શબ્દો છે.

માદક પીણા

ale ઍલ
beer જવનુ પાણી
bitter કડવા પીણા
cider સાઇડર
lager લાગર
shandy શૅંડી
stout સ્ટાઉટ
wine દ્રાક્ષનુ માદક પીણા
red wine લાલ વાઇન
white wine સફેદ વાઇન
rosé રોસે
sparkling wine ઑક્સિજન વાળુ વાઇન
champagne શૅંપેન
martini માર્ટિની
liqueur દારૂ
brandy બ્રૅંડી
gin જિન
rum રમ
whisky, whiskey વિસ્કી
vodka વોડ્કા

અન્ય સંબંધિત શબ્દો

alcohol આલ્કોહૉલ
aperitif જમવાનુ શરૂ કરવાના પીણા
bar બાર
barman બાર મા કામ કરનાર માણસ
barmaid બાર મા કામ કરનાર માણસ
bartender બાર મા કામ કરનાર માણસ
beer glass બિયરનો ગ્લાસ
beer mat બિયર
binge drinking ઉત્સવોમાં મદ્યપાનની ઉજાણી
bottle બોટલ
can કેન
cocktail બે દારૂનુ મિશ્રણ
drunk પીધેલો
hangover દારૂ પીધા પછીની સ્થિતિ
pub પબ
sober દારૂ પિધેલ ન હોય તે
spirits સ્પિરિટ
tipsy ટિપ્સી
wine glass વાઈનનો ગ્લાસ
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો