દેશો તથા નાગરિકતા

અંગ્રેજીમાં ઘણા અલગ અલગ દેશો અને રાષ્ટ્રીયતા નામો કેવી રીતે કહેવા તે જાણો.

નીચેના કોષ્ટકોમાં, દેશ કૉલમ અંગ્રેજીમાં સામાન્ય રીતે જેમ વપરાય છે તે રીતે દરેક દેશના નામ ધરાવે છે, ઉદાહરણ તરીકે "South Korea".

વિશેષણ કોલમ તે દેશમાંથી કંઇ વર્ણવવા માટેના શબ્દનો સમાવેશ કરે છે, ઉદાહરણ તરીકે "French cheese".

રાષ્ટ્રીયતા કોલમ તે દેશમાંથી એક વ્યક્તિને વર્ણવવા માટે વપરાતા વિશેષણનો સમાવેશ કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે "a Russian diplomat".

રહેવાસી કોલમ તે દેશમાંથી વ્યક્તિનું નામ દર્શાવે છે, ઉદાહરણ તરીકે "a Kenyan won the London Marathon". આને ડેમોનીમ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.

ઉત્તર યુરોપ

દેશવિશેષણનાગરિકતારહેવાસી
Denmark
ડેન્માર્ક
Danish
ડેનિશ
Danish
ડેનિશ
Dane
ડેન
England
ઇંગ્લેંડ
English
અંગ્રેજી
British / English
અંગ્રેજી
Englishman / Englishwoman
ઇંગ્લીશ પુરુષ / ઇંગ્લીશ સ્ત્રી
Estonia
ઍસટોનિયા
Estonian
ઍસટોનિયન
Estonian
ઍસટોનિયન
Estonian
ઈસ્ટોનીયન
Finland
ફિનલૅંડ
Finnish
ફિંનિશ
Finnish
ફિંનિશ
Finn
ફિન
Iceland
આઇસ્લૅંડ
Icelandic
આઇસ્લૅંડિક
Icelandic
આઇસ્લૅંડિક
Icelander
આઇસ્લૅંડ
Ireland
આઇયર્લૅંડ
Irish
આઇરિશ
Irish
આઇરિશ
Irishman / Irishwoman
આઇરિશ પુરુષ / આઇરિશ સ્ત્રી
Latvia
લૅટ્વિયા
Latvian
લૅટ્વિયન
Latvian
લૅટ્વિયન
Latvian
લૅટ્વિયન
Lithuania
લિતુયેનિયા
Lithuanian
લીથૂયેનિયન
Lithuanian
લીથૂયેનિયન
Lithuanian
લિતુયેનિયન
Northern Ireland
નૉર્દર્ન આઇયર્લૅંડ
Northern Irish
ઉત્તરી આઇરિશ
British / Northern Irish
ઉત્તરી આઇરિશ
Northern Irishman / Northern Irishwoman
ઉત્તરી આઇરિશ પુરુષ / ઉત્તરી આઇરિશ સ્ત્રી
Norway
નૉર્વે
Norwegian
નૉર્વેજિયન
Norwegian
નૉર્વેજિયન
Norwegian
નૉર્વેજિયન
Scotland
સ્કૉટલૅંડ
Scottish
સ્કૉટિશ
British / Scottish
સ્કૉટિશ
Scot / Scotsman / Scotswoman
સ્કૉટ / સ્કૉટિશ પુરુષ / સ્કૉટિશ સ્ત્રી
Sweden
સ્વીડન
Swedish
સ્વીડિશ
Swedish
સ્વીડિશ
Swede
સ્વીડ
United Kingdom
યુનાઇટેડ કિંગ્ડમ ( ટૂંક મા યૂકે)
British
બ્રિટિશ
British
બ્રિટિશ
Briton
બ્રિટન
Wales
વેલ્સ
Welsh
વેલ્શ
British / Welsh
વેલ્શ
Welshman / Welshwoman
વેલ્ષ નો પુરુષ / વેલ્ષ ની સ્ત્રી

પશ્ચિમી યુરોપ

દેશવિશેષણનાગરિકતારહેવાસી
Austria
ઑસ્ટ્રીયા
Austrian
ઑસ્ટ્રિયન
Austrian
ઑસ્ટ્રિયન
Austrian
ઑસ્ટ્રિયન
Belgium
બેલ્જિયમ
Belgian
બેલ્જિયન
Belgian
બેલ્જિયન
Belgian
બેલ્જિયન
France
ફ્રૅન્સ
French
ફ્રેંચ
French
ફ્રેંચ
Frenchman / Frenchwoman
ફ્રેંચપુરુષ
Germany
જર્મની
German
જર્મન
German
જર્મન
German
જર્મન
Netherlands
નેદરલૅંડ્સ (હોલંદ)
Dutch
ડચ
Dutch
ડચ
Dutchman / Dutchwoman
ડચ પુરુષ / ડચ સ્ત્રી
Switzerland
સ્વિટ્જ઼ર્લૅંડ
Swiss
સ્વિસ
Swiss
સ્વિસ
Swiss
સ્વિસ

દક્ષિણ યુરોપ

દેશવિશેષણનાગરિકતારહેવાસી
Albania
અલ્બેનિયા
Albanian
અલ્બેનિયન
Albanian
અલ્બેનિયન
Albanian
અલ્બેનિયન
Croatia
ક્રોવેશિયા
Croatian
ક્રોવેશિયન
Croatian
ક્રોવેશિયન
Croatian
ક્રોવેશિયન
Cyprus
સાઇપ્રસ
Cypriot
સિપ્રિયટ
Cypriot
સિપ્રિયટ
Cypriot
સિપ્રિયટ
Greece
ગ્રીસ
Greek
ગ્રીક
Greek
ગ્રીક
Greek
ગ્રીક
Italy
ઇટલી
Italian
ઇટૅલિયન
Italian
ઇટૅલિયન
Italian
ઇટૅલિયન
Portugal
પોર્ટુગલ
Portuguese
પોર્ટુગીસ
Portuguese
પોર્ટુગીસ
Portuguese
પોર્ટુગીસ
Serbia
સર્બીયા
Serbian
સર્બીયન
Serbian
સર્બીયન
Serbian
સર્બીયન
Slovenia
સ્લોવીનિયા
Slovenian / Slovene
સ્લોવીનિયન
Slovenian / Slovene
સ્લોવીનિયન
Slovenian / Slovene
સ્લોવીન
Spain
સ્પેન
Spanish
સ્પૅનિશ
Spanish
સ્પૅનિશ
Spaniard
સ્પૅનિયર્ડ

પૂર્વીય યુરોપ

દેશવિશેષણનાગરિકતારહેવાસી
Belarus
બેલારુસ
Belarusian
બેલારુસીયન
Belarusian
બેલારુસીયન
Belarusian
બેલારુસીયન
Bulgaria
બલ્ગેરિયા
Bulgarian
બલ્ગેરિયન
Bulgarian
બલ્ગેરિયન
Bulgarian
બલ્ગેરિયન
Czech Republic
ચેક રિપબ્લિક
Czech
ચેક
Czech
ચેક
Czech
ચેક
Hungary
હંગરી
Hungarian
હંગેરિયન
Hungarian
હંગેરિયન
Hungarian
હંગેરિયન
Poland
પોલંદ
Polish
પોલિશ
Polish
પોલિશ
Pole
પોલ
Romania
રોમેનિયા
Romanian
રોમેનિયન
Romanian
રોમેનિયન
Romanian
રોમેનિયન
Russia
રશિયા
Russian
રશિયન
Russian
રશિયન
Russian
રશિયન
Slovakia
સ્લોવાકિયા
Slovak / Slovakian
સ્લોવાક
Slovak / Slovakian
સ્લોવાક
Slovak / Slovakian
સ્લોવાક
Ukraine
યૂક્રાઈન
Ukrainian
યૂક્રૅનિયન
Ukrainian
યૂક્રૅનિયન
Ukrainian
યૂક્રૅનિયન

ઉતર અમેરિકા

દેશવિશેષણનાગરિકતારહેવાસી
Canada
કૅનડા
Canadian
કેનેડિયન
Canadian
કેનેડિયન
Canadian
કેનેડિયન
Mexico
મેક્સિકો
Mexican
મેક્સિકન
Mexican
મેક્સિકન
Mexican
મેક્સિકન
United States
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ( ટૂંક મા યૂ ઍસ )
American
અમેરિકન
American
અમેરિકન
American
અમેરિકન

મધ્ય અમેરિકા અને કેરેબિયન

દેશવિશેષણનાગરિકતારહેવાસી
Cuba
ક્યુબા
Cuban
ક્યુબન
Cuban
ક્યબન
Cuban
ક્યુબન
Guatemala
ગ્વાટેમાલા
Guatemalan
ગ્વાટેમાલન
Guatemalan
ગ્વાટેમાલન
Guatemalan
ગ્વાટેમાલન
Jamaica
જમૈકા
Jamaican
જમૈકન
Jamaican
જમૈકન
Jamaican
જમૈકન

દક્ષિણ અમેરિકા

દેશવિશેષણનાગરિકતારહેવાસી
Argentina
અર્જેંટીના
Argentine / Argentinian
અર્જેંટિનિયન
Argentine / Argentinian
અર્જેંટિનિયન
Argentine / Argentinian
અર્જેંટિનિયન
Bolivia
બોલીવિયા
Bolivian
બોલીવિયન
Bolivian
બોલીવિયન
Bolivian
બોલીવિયન
Brazil
બ્રજ઼િલ
Brazilian
બ્રેજ઼ીલિયન
Brazilian
બ્રેજ઼ીલિયન
Brazilian
બ્રેજ઼ીલિયન
Chile
ચિલી
Chilean
ચિલીયન
Chilean
ચિલીયન
Chilean
ચિલીયન
Colombia
કોલંબિયા
Colombian
કોલંબિયેન
Colombian
કોલંબિયેન
Colombian
કોલંબિયેન
Ecuador
ઍક્વડોર
Ecuadorian
ઍક્વડૉરિયન
Ecuadorian
ઍક્વડૉરિયન
Ecuadorian
ઍક્વડૉરિયન
Paraguay
પ્રાગ
Paraguayan
પ્રાગર
Paraguayan
પ્રાગર
Paraguayan
પ્રાગર
Peru
પેરુ
Peruvian
પેરુવીયન
Peruvian
પેરુવીયન
Peruvian
પેરુવીયન
Uruguay
રુગ્વે
Uruguayan
રુગ્વેયન
Uruguayan
રુગ્વેયન
Uruguayan
રુગ્વેયન
Venezuela
વેનેજ઼ુયલા
Venezuelan
વેનેજ઼્વેલન
Venezuelan
વેનેજ઼્વેલન
Venezuelan
વેનેજ઼્વેલન

પશ્ચિમી એશિયા

દેશવિશેષણનાગરિકતારહેવાસી
Georgia
જૉર્જિયા
Georgian
જૉર્જિયન
Georgian
જૉર્જિયન
Georgian
જૉર્જિયન
Iran
ઈરાન
Iranian / Persian
ઇરાનિયન
Iranian
ઇરાનિયન
Iranian
ઇરાનિયન
Iraq
ઇરાક
Iraqi
ઇરાકી
Iraqi
ઇરાકી
Iraqi
ઇરાકી
Israel
ઈસરાઈલ
Israeli
ઈસરાઈલી
Israeli
ઈસરાઈલી
Israeli
ઈસરાઈલી
Jordan
જોર્ડન
Jordanian
જૉર્ડેનિયન
Jordanian
જૉર્ડેનિયન
Jordanian
જૉર્ડેનિયન
Kuwait
કુવૈત
Kuwaiti
કુવૈઈતી
Kuwaiti
કુવૈઈતી
Kuwaiti
કુવૈઈતી
Lebanon
લેબેનન
Lebanese
લેબનીસ
Lebanese
લેબનીસ
Lebanese
લેબનીસ
Palestinian Territories
પૅલ્સ્ટૅનિયન વિસ્તારો
Palestinian
પૅલેસ્ટિનિયન
Palestinian
પૅલેસ્ટિનિયન
Palestinian
પૅલેસ્ટિનિયન
Saudi Arabia
સાઉદી અરેબિયા
Saudi Arabian
સાઉદી અરેબીયન
Saudi Arabian
સાઉદી અરેબીયન
Saudi Arabian
સાઉદી અરેબીયન
Syria
સીરીયા
Syrian
સિરિયન
Syrian
સિરિયન
Syrian
સિરિયન
Turkey
ટર્કી
Turkish
ટર્કિશ
Turkish
ટર્કિશ
Turk
ટર્ક
Yemen
યેમેન
Yemeni / Yemenite
યેમેની
Yemeni / Yemenite
યેમેની
Yemeni / Yemenite
યેમેની

દક્ષિણ અને મધ્ય એશિયા

દેશવિશેષણનાગરિકતારહેવાસી
Afghanistan
અફઘાનીસ્તાન
Afghan / Afghani
અફઘાન
Afghan / Afghani
અફઘાન
Afghan / Afghani
અફઘાન
Bangladesh
બાંગ્લાદેશ
Bangladeshi
બાંગ્લાદેશી
Bangladeshi
બાંગ્લાદેશી
Bangladeshi
બાંગ્લાદેશી
India
ઇંડિયા
Indian
ઇંડિયન
Indian
ઇંડિયન
Indian
ઇંડિયન
Kazakhstan
કઝાકિસ્તાન
Kazakh / Kazakhstani
કઝાકિસ્તાની
Kazakh / Kazakhstani
કઝાકિસ્તાની
Kazakh / Kazakhstani
કઝાકિસ્તાની
Nepal
નેપાળ
Nepalese / Nepali
નેપાળી
Nepalese / Nepali
નેપાળી
Nepalese / Nepali
નેપાળી
Pakistan
પાકિસ્તાન
Pakistani
પાકિસ્તાની
Pakistani
પાકિસ્તાની
Pakistani
પાકિસ્તાની
Sri Lanka
શ્રીલંકા
Sri Lankan
શ્રીલંકન
Sri Lankan
શ્રીલંકન
Sri Lankan
શ્રીલંકન

પુર્વ એશિયા

દેશવિશેષણનાગરિકતારહેવાસી
China
ચાઇના
Chinese
ચાઇનીસ
Chinese
ચાઇનીસ
Chinese
ચાઇનીસ
Japan
જાપાન
Japanese
જપાનીસ
Japanese
જપાનીસ
Japanese
જપાનીસ
Mongolia
મંગોલીયા
Mongolian
મંગોલીયન
Mongolian
મંગોલીયન
Mongolian / Mongol
મંગોલીયન
North Korea
ઉત્તર કોરીયા
North Korean
ઉત્તરી કોરિયન
North Korean
ઉત્તરી કોરિયન
North Korean
ઉત્તરી કોરિયન
South Korea
સાઉથ કોરીયા
South Korean
દક્ષિણી કોરિયન
South Korean
દક્ષિણી કોરિયન
South Korean
દક્ષિણી કોરિયન
Taiwan
તાઇવાન
Taiwanese
તાઇવાનીસ
Taiwanese
તાઇવાનીસ
Taiwanese
તાઇવાનીસ

દક્ષિણપૂર્વ એશિયા

દેશવિશેષણનાગરિકતારહેવાસી
Cambodia
કેમ્બોડીયા
Cambodian
કેમ્બોડીયન
Cambodian
કેમ્બોડીયન
Cambodian
કેમ્બોડીયન
Indonesia
ઈંડોનેસીયા
Indonesian
ઇંડોનીષિયન
Indonesian
ઇંડોનીષિયન
Indonesian
ઇંડોનીષિયન
Laos
લાઓસ
Laotian / Lao
લાઓસીયન
Laotian / Lao
લાઓસીયન
Laotian / Lao
લાઓસીયન
Malaysia
મલેશિયા
Malaysian
મલેશિયાન
Malaysian
મલેશિયાન
Malaysian
મલેશિયાન
Myanmar
મ્યાનમાર
Burmese
બર્મીઝ
Burmese
બર્મીઝ
Burmese
બર્મીઝ
Philippines
ફિલિપીન્સ
Filipino
ફિલીપ્પીનો
Filipino
ફિલીપ્પીનો
Filipino
ફિલીપ્પીનો
Singapore
સીંગાપોર
Singaporean
સિંગાપોરેન
Singaporean
સિંગાપોરેન
Singaporean
સિંગાપોરેન
Thailand
થાઇલૅંડ
Thai
થાઈ
Thai
થાઈ
Thai
થાઈ
Vietnam
વિયેટ્નામ
Vietnamese
વિયેટ્નામીસ
Vietnamese
વિયેટ્નામીસ
Vietnamese
વિયેટ્નામીસ

ઓસ્ટ્રેલીયા અને પેસીફીક

દેશવિશેષણનાગરિકતારહેવાસી
Australia
ઑસ્ટ્રેલિયા
Australian
ઑસ્ટ્રેલિયન
Australian
ઑસ્ટ્રેલિયન
Australian
ઑસ્ટ્રેલિયન
Fiji
ફિજી
Fijian
ફિજીયન
Fijian
ફિજીયન
Fijian
ફિજીયન
New Zealand
ન્યૂજ઼ીલૅંડ
New Zealand
ન્યૂજ઼ીલૅંડ
New Zealand
ન્યૂજ઼ીલૅંડ
New Zealander
ન્યૂજ઼ેલેંડર

ઉત્તર અને પશ્ચિમ આફ્રિકા

દેશવિશેષણનાગરિકતારહેવાસી
Algeria
અલ્જીરિયા
Algerian
અલ્જીરિયન
Algerian
અલ્જીરિયન
Algerian
અલ્જીરિયન
Egypt
ઈજિપ્ત
Egyptian
ઈજિપ્ષિયન
Egyptian
ઈજિપ્ષિયન
Egyptian
ઈજિપ્ષિયન
Ghana
ઘાના
Ghanaian
ઘાનાઇયન
Ghanaian
ઘાનાઇયન
Ghanaian
ઘાનાઇયન
Ivory Coast
આઇવરી કોસ્ટ
Ivorian
આઇવરીયન
Ivorian
આઇવરીયન
Ivorian
આઇવરીયન
Libya
લિબિયા
Libyan
લિબિયન
Libyan
લિબિયન
Libyan
લિબિયન
Morocco
મરૉક્કો
Moroccan
મોરોક્કાન
Moroccan
મોરોક્કાન
Moroccan
મોરોક્કાન
Nigeria
નાઇજીરિયા
Nigerian
નાઇજીરિયન
Nigerian
નાઇજીરિયન
Nigerian
નાઇજીરિયન
Tunisia
ટ્યૂનઈશિયા
Tunisian
ટ્યૂનીશિયન
Tunisian
ટ્યૂનીશિયન
Tunisian
ટ્યૂનીશિયન

પુર્વ આફ્રિકા

દેશવિશેષણનાગરિકતારહેવાસી
Ethiopia
ઈથીયોપિયા
Ethiopian
ઇતીયોપિયન
Ethiopian
ઇતીયોપિયન
Ethiopian
ઇતીયોપિયન
Kenya
કેન્યા
Kenyan
કેન્યન
Kenyan
કેન્યન
Kenyan
કેન્યન
Somalia
સોમાલિયા
Somali / Somalian
સોમાલીયન
Somali / Somalian
સોમાલીયન
Somali / Somalian
સોમાલીયન
Sudan
સુદાન
Sudanese
સૂડેનીસ
Sudanese
સૂડેનીસ
Sudanese
સૂડેનીસ
Tanzania
તાન્ઝાનિયા
Tanzanian
તાન્ઝાનિયન
Tanzanian
તાન્ઝાનિયન
Tanzanian
તાન્ઝાનિયન
Uganda
યૂગૅંડા
Ugandan
યૂગંડન્
Ugandan
યૂગંડન્
Ugandan
યૂગંડન્

દક્ષિણ અને મધ્ય આફ્રિકા

દેશવિશેષણનાગરિકતારહેવાસી
Angola
એન્ગોલા
Angolan
એન્ગોલન
Angolan
એન્ગોલન
Angolan
એન્ગોલન
Botswana
બોત્સ્વાના
Botswanan
બોત્સવાનન
Botswanan
બોત્સ્વાનન
Botswanan
બોત્સવાનન
Democratic Republic of the Congo
ડેમોક્રેટીક રિપબ્લીકઓફ કોંગો
Congolese
કોંગોલિઝ
Congolese
કોંગોલિઝ
Congolese
કોંગોલિઝ
Madagascar
મેડાગાસ્કર
Madagascan
મેડાગાસ્કન
Malagasy
મેલાગાસે
Malagasy
મેલાગાસે
Mozambique
મોઝામ્બિક
Mozambican
મોઝામ્બિકન
Mozambican
મોઝામ્બિકન
Mozambican
મોઝામ્બિકન
Namibia
નામિબિયા
Namibian
નામિબિયન
Namibian
નામિબિયન
Namibian
નામિબિયન
South Africa
સાઉથ આફ્રિકા
South African
દક્ષિણી આફ્રિકન
South African
દક્ષિણી આફ્રિકન
South African
દક્ષિણી આફ્રિકન
Zambia
ઝામ્બિયા
Zambian
ઝામ્બિયન
Zambian
ઝામ્બિયન
Zambian
ઝામ્બિયન
Zimbabwe
જ઼િંબાબ્વે
Zimbabwean
જ઼િમબાબવીયન
Zimbabwean
જ઼િમબાબવીયન
Zimbabwean
જ઼િમબાબવીયન
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો