નંબર

અંગ્રેજીમાં નંબર્સ કેવી રીતે કહેવા તે જાણો.

ગણીતિક આંકડા

zero શૂન્ય (બોલવામા તથા તાપમાન માટે)
nil નીલ (જ્યારે રમત નો હાલ કહેવો હોય ત્યારે વપરાય)
nought શૂન્ય (0 આંકડા માટે)
"O" (તે અંગ્રેજી શબ્દ o ની જેમ વપરાય છે,ખાસ કરીને ફોન નંબર કહેવા માટે)
one ઍક
two બે
three ત્રણ
four ચાર
five પાંચ
six
seven સાત
eight આઠ
nine નવ
ten દસ
eleven અગિયાર
twelve બાર
thirteen તેર
fourteen ચૌદ
fifteen પંદર
sixteen સોળ
seventeen સત્તર
eighteen અઢાર
nineteen ઓગણીસ
twenty વીસ
twenty-one ઍક્વીસ
twenty-two બાવીસ
twenty-three ત્રેવીસ
thirty ત્રીસ
forty ચાલીસ
fifty પચાસ
sixty સાઈઠ
seventy સિત્તેર
eighty ઍસી
ninety નેવુ
one hundred, a hundred સો, ઍક સો
one hundred and one, a hundred and one ઍક સો ઍક
two hundred બસો
three hundred ત્રણસો
one thousand, a thousand હજાર, ઍક હજાર
two thousand બે હજાર
three thousand ત્રણ હજાર
one million, a million ઍક લાખ
one billion, a billion દસ લાખ

પુનરાવર્તન

once એક વખત
twice બે વખત
three times ત્રણ વખત
four times ચાર વખત
five times પાંચ વખત

બેકી નંબર

first ઍક
second બીજુ
third ત્રીજુ
fourth ચોથુ
fifth પાંચમુ
sixth
seventh સાતમુ
eighth આઠમુ
ninth નવમુ
tenth દસમુ
eleventh અગીયારમુ
twelfth બારમુ
thirteenth તેરમુ
fourteenth ચૌદમુ
fifteenth પંદરમુ
sixteenth સોળમુ
seventeenth સત્તરમુ
eighteenth અઢારમુ
nineteenth ઓગણીસમુ
twentieth વીસમુ
twenty-first ઍક્વીસમુ
twenty-second બાવીસમુ
twenty-third ત્રેવીસમુ
thirtieth ત્રીસમુ
fortieth ચાલીસમુ
fiftieth પચાસમુ
sixtieth સાઇઠમુ
seventieth સિત્તેરમુ
eightieth ઍસીમુ
ninetieth નેવુમુ
hundredth સોમુ

અન્ય ઉપયોગી શબ્દો

about અથવા approximately વિષે
over અથવા more than થી વધુ
under અથવા less than થીઓછુ

ઉદાહરણો

36 36
54 54
89 89
106 106
123 123
678 678
3,294 3,924
9,755 9,755
2,608,411 2,608,411
0.5 0.5
4.93 4.93
87.04 87.04
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play