નિમણૂક

અહીં રોજગાર સંબંધિત કેટલાક અંગ્રેજી શબ્દો છે.

નોકરી મેળવવી

ad અથવા advert (advertisement નું સંક્ષિપ્ત) જાહેરાત
application form અરજીપત્રક
appointment મુલાકાત માટેનો સમય
CV (curriculum vitae નું સંક્ષિપ્ત) સીવી
job description કામ નો પ્રકાર
interview ઇંટરવ્યૂ
job offer અથવા offer of employment નિમણૂકપત્ર
qualifications લાયકાત
to apply for a job નોકરી માટે અરજી કરવી
to accept an offer નિમણૂકપત્ર સ્વીકારવો
to reject an offer અથવા to turn down an offer અરજી નકારવી
to hire કામ પર રાખવુ
job નોકરી
career કારકિર્દી
part-time સમય પસાર કરવા
full-time પૂરા સમય નુ
shift work પાળી પ્રમાણે કામ
temporary હંગામી
contract કરાર
permanent કાયમી
starting date ચાલુ કરવાની તારીખ
notice period નોટીસ નો સમય

પગાર અને અન્ય લાભો

bonus બોનસ
car allowance કાર એલાઉન્સ
company car કંપની ની ગાડી
health insurance સ્વાસ્થ્ય વીમો
holiday pay રજાઓ દરમ્યાન મળતો પગાર
holiday entitlement મળવાપાત્ર રજાઓ
maternity leave ગર્ભવસ્થા ની રજાઓ
overtime વધારાનો સમય
paternity leave પિતાને મળતી રજાઓ
part-time education હંગામી ભણતર
pension scheme અથવા pension plan પેન્ષન
promotion બઢતી
salary પગાર
salary increase પગાર વધારો
sick pay બિમારી દરમ્યાન મળતો પગાર
staff restaurant કર્મચારીઓ માટે રેસ્ટોરેંટ
training scheme તાલીમ ની વ્યવસ્થા
travel expenses આવાગમન ના ખર્ચા
wages ભત્થુ
working conditions કામ કરવાની પરિસ્થિતિઓ
working hours કામના કલાકો

કાર્યકરના પ્રકાર

owner માલિક
managing director મૅનેજિંગ ડાઇરેક્ટર
director ડાઇરેક્ટર
manager વ્યવસ્થાપક
boss બૉસ
colleague સાથી કર્મચારીઓ
trainee શીખાઉ
apprentice એપ્રેન્ટિસ
volunteer સ્વંયમસેવક

રોજગાર છોડવુ

to fire કાઢી મુકવા
to get the sack નોકરીમાંથી બરતરફ (બોલચાલની ભાષા)
to resign રાજીનામુ આપવુ
to retire નિવૃત્ત થવુ
leaving date છોડવાની તારીખ
redundant નોકરીમાથી છૂટા કરેલા
redundancy નોકરીમાથી છૂટા કરવા
redundancy pay નોકરીમાથી છૂટા કરવાનો પગાર
retirement age નિવૃત્તિની ઉંમર

અન્ય ઉપયોગી શબ્દો

apprenticeship એપ્રેન્ટિસશિપ
department વિભાગ
experience અનુભવ
factory કારખાનુ
fire drill આગ વખત ના સાવચેતી પગલા
health and safety સ્વાસ્થ્ય અને સુરક્ષા
internship ઇન્ટર્નશિપ
meeting મીટિંગ
office કચેરી
rate of pay પગારના દર
reception મુખ્ય જગ્યા
security સુરક્ષા
strike હડતાલ
switchboard મુખ્ય ફોન
timekeeping સમય ની નોંધણી
trade union વેપાર સંગઠન
training course તાલીમ અભ્યાસક્રમ
work કામ
work experience થોડા સમય માટે અનુભવ મેળવવા કરેલુ કામ
to go on strike હળતાલ પાડવી
to be off sick માંદા હોવુ
self-employed સ્વરોજગાર
unemployed બેકાર
retired નિવૃત્ત
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play