પક્ષીઓ

અહીં વિવિધ પ્રકારના પક્ષી, તેમજ થોડા અન્ય સંબંધિત શબ્દો માટે અંગ્રેજી નામો છે.

blackbird કાબર
bluetit ઍક પ્રકારનુ નાનુ પક્ષી
buzzard બાજપક્ષી
crow કાગડો
cuckoo કોયલ
dove કબૂતર
duck બતક
eagle સમડી
finch ફિન્ચ- ચકલીની જાતનું નાનુ પક્ષી
flamingo ફ્લમિંગો
hawk બાજ
heron બગલા ની ઍક જાત
kingfisher કિંગફિશર
magpie ઍક પ્રકારનો કાગડો
nightingale બુલબુલ
owl ઘૂવડ
pheasant તેતર
pigeon કબૂતર
raven જંગલી કાગડો
robin ઍક નાનુ પક્ષી
seagull સમુદ્રી પક્ષી
sparrow ચકલી
stork બગલો/ સારસ
swallow ચકલી
swan હંસ
thrush ઍક પ્રકારની ચકલી
woodpecker લાકકડખોદ
wren વેર્ન - એક નાનું ટૂંકી પાંખોવાળું ગાનારું પક્ષી
vulture ગીદ્ધ

પક્ષીના અંગ

beak ચાંચ
feathers પીછા
wing પાંખો

અન્ય ઉપયોગી શબ્દો

chick પક્ષીનું બચ્ચું
duckling મરઘીનું બચ્ચું
egg ઈડુ
nest માળો
bird of prey પ્રાથના નુ પક્ષી
seabird દરિયાઇ પક્ષી
to fly ઉડવુ
to hatch સેવવા
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play