ફોન

અહીં ટેલિફોનના ઉપયોગ સંબંધિત કેટલાક અંગ્રેજી શબ્દો છે.

answerphone ફોન નો જવાબ આપવો
area code વિસ્તારનો કોડ
battery બૅટરી
business call ધંધાકિય ફોન
cordless phone કોર્ડલેસ ફોન
country code દેશ માટેનો કોડ
directory enquiries નંબર માટેની તપાસ
dialling tone ડાઇલ કરવા માટે ટોન
engaged વ્યસ્ત
ex-directory ભૂતપૂર્વ ડિરેક્ટરી
extension ઍક્સટેન્ષન
interference હસ્તક્ષેપ
international directory enquiries આંતરરાષ્ટ્રીય નંબર માટેની તપાસ
fault ખરાબી
message સંદેશો
off the hook હુક ઉપરથી ઉપાડી લેવો
operator ફોન ઉપાડનાર
outside line બહારની લાઇન
personal call વ્યક્તિગત ફોન
phone (telephone નું સંક્ષિપ્ત) ફોન
phone book અથવા telephone directory ફોન નંબર ની યાદી
phone box અથવા call box ફોન માટેનુ બૉક્સ
phone card ફોન કાર્ડ
phone number (telephone number નું સંક્ષિપ્ત) ફોન
receiver રિસીવર
switchboard મુખ્ય ફોન
wrong number ખોટો નંબર
mobile (mobile phone નું સંક્ષિપ્ત) મોબાઇલ
smartphone સ્માર્ટ ફોન
missed call ચુકી ગયેલા ફોન
mobile phone charger મોબાઈલ ફોનનું ચાર્જર
ringtone રીંગ ટોન
signal સિગ્નલ
text message લેખિત સંદેશો
to call અથવા to phone કૉલ કરવો
to be cut off કાપી નાખવો
to dial a number નંબર લગડવો
to hang up મૂકી દેવો
to leave a message સંદેશો મુકવો
to ring રિંગ કરવી
to call someone back કોઈને સામો ફોન કરવો
to text મેસેજ કરવો
to send a text message ટેક્સટ મેસેજ કરવો
to put the phone on loudspeaker ફોનને લાઉડ સ્પીકર પર મૂકવો
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો