મહિનાઓ તથા ઋતુઓ

અંગ્રેજીમાં મહિના અને ઋતુઓના નામો જાણો.નોંધ લો કે મહિનાના નામો પ્રારંભિક કેપીટલ અક્ષર સાથે લખવામાં આવે છે.

મહિના

Januaryજાન્યુઆરી
Februaryફેબ્રુવરી
Marchમાર્ચ
Aprilઍપ્રિલ
Mayમે
Juneજૂન
Julyજૂલાઇ
Augustઑગસ્ટ
Septemberસેપ્ટેંબર
Octoberઓક્ટોબેર
Novemberનવેંબર
Decemberડિસેંબર
in Januaryજન્વરી માં
in Februaryફેબ્રુવરી માં
in Marchમાર્ચ માં
in Aprilઍપ્રિલ માં
in Mayમે માં
in Juneજૂન માં
in Julyજૂલાઇ માં
in Augustઑગસ્ટ માં
in Septemberસેપ્ટેંબર માં
in Octoberઓક્ટોબેર માં
in Novemberનવેંબર માં
in Decemberડિસેંબર માં

ઋતુઓ

springવસંત
summerઉનાળો
autumn (યુએસ અંગ્રેજી: fall)પાનખર
winterશિયાળો
in springવસંત મા
in summerઉનાળો મા
in autumn (યુએસ અંગ્રેજી: in fall)પાનખર મા
in winterશિયાળા મા
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.