માછલી તથા જળચર પ્રાણીઓ

અહીં વિવિધ માછલી અને અન્ય પ્રાણીઓ કે જે સમુદ્રમાં રહે છે તેના માટે અંગ્રેજી નામો છે.

carp (બહુવચન: carp) મીઠા પાણીની ઍક માછલી
catfish કેટફિશ
cod (બહુવચન: cod) ઍક મોટી દરિયાઈ માછલી
dolphin ડૉલ્ફિન
eel ઈલ
haddock (બહુવચન: haddock) ઍક પ્રકારની માછલી
herring ઍક પ્રકારની માછલી
jellyfish જેલીફીશ
mackerel (બહુવચન: mackerel) ઍક પ્રકારની માછલી
octopus ઓક્ટોપસ
plaice (બહુવચન: plaice) ઍક પ્રકારની માછલી
salmon (બહુવચન: salmon) સાલ્મન
sea lion દરિયાઇ સિંહ
seal સીલ
shark શાર્ક
squid સ્ક્વિડ
stingray સ્ટિનગ્રે
trout (બહુવચન: trout) ઍક પ્રકારની માછલી
tuna (બહુવચન: tuna) ઍક પ્રકારની માછલી
walrus વોલરસ
whale વહેલ

ઝીંગો

crab કરચલો
crayfish ક્રેફિશ
lobster લોબસ્ટર
mussel છીપ વાળી માછલી
oyster છીપ વાળી માછલી
prawn ઝીંગો
sea urchin દરિયાઈ અરચીન
shrimp ઝીંગો
starfish સ્ટારફિશ

માછલીના અંગ

fin પાંખ
gills ચૂઇ
scales ભીંગડા
aquarium માછલીઘર
fish tank માછલીની ટાંકી
to swim તરવુ
pincers પીન્સર્સ
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો