માનવ શરીર

અહીં માનવ શરીરના ભાગો માટે અંગ્રેજી નામો, તેમજ જુદી જુદી ઇન્દ્રિયો માટે શબ્દો છે.

માથું અને ચહેરો

beardદાઢી
cheekદાઢી
chinહોઠ ની નીચેનો ભાગ
hairવાળ
headમાથુ
earકાન
eardrumકાનના પડદા
earlobeકાનની બૂટ
eyeઆંખો
eyebrowઆઇબ્રો
eyelashઆંખની પાંપણ
eyelidઆંખના પોપચા
foreheadકપાળ
frecklesત્વચા પર ભૂરા રંગના ડાઘ
jawજડબુ
lipહોઠ
moustacheમુછ
mouthમોઢુ
noseનાક
nostrilનસકોરું
tongueજીભ
tooth (બહુવચન: teeth)દાંત
wrinklesકરચલી

ઉપલુ શરીર

Adam's appleગળાની ગોટલી
armહાથ
armpitબગલ
backપીઠ
breastસ્તન
chestછાતી
elbowકોણી
handહાથ
fingernailઆંગળી નો નખ
forearmઉપરનો હાથ
fingerઆંગળી
knuckleઆંગળીના સાંધા
navel અથવા belly buttonકમર ની નીચેનો ભાગ
neckડોક
nippleડિંટ્ડી
palmહથેડી
shoulderખભો
throatગળુ
thumbઅંગૂઠો
waistકમર
wristકાંડુ

નીચેનું શરીર

ankleઍડી
anusગુદા
bellyપેટ
big toeઅંગૂઠો
bottom (અશિષ્ટ શબ્દપ્રયોગ: bum)પ્રૂશ્ઠ
buttocksનિતંબ
calfપીંડી
foot (બહુવચન: feet)પગ
genitalsજનનાંગો
groinજંઘામૂળ
heelએડી
hipનિતંબ
kneeઘૂંટણ
legપગ
penisશિશ્ન
pubic hairજનનાંગોના વાળ
shinપગનો ગોઠણથી નીચેનો ભાગ
soleતળીયા
testiclesવૃષણ
thighજંઘ
toeપગનો અંગૂઠો
toenailપગનો નખ
vaginaયોનિ

આંખના ભાગ

corneaકોર્નીયા
eye socketઆંખની જ્ગ્યા
eyeballડોળો
irisકીકી
retinaનેત્રપટલ
pupilકીકીનો આગળનો ભાગ

શરિરના અંદરના ભાગ

Achilles tendonસ્નાયુને હાડકા સાથે જોડી રાખનાર મજબૂત રજ્જુ
arteryઘમની
appendixએપેંડીક્સ
bladderમૂત્રાશય
blood vesselરક્ત વાહિની
brainમગજ
cartilageકુમળું હાડકું
colonમોટા આંતરડાનો ભાગ
gall bladder અથવા gallbladderપિત્તાશય
heartહ્રદય
intestinesઆંતરડા
large intestineમોટુ આતરડુ
small intestineનાનુ આતરડુ
kidneysકિડ્ની
ligamentસ્નાયુને લગતુ
liverજઠર
lungsફેફસા
oesophagusઅન્નનળી
pancreasસ્વાદુપિંડ
organઅંગ
prostate gland અથવા prostateપ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિ
rectumગુદામાર્ગ
spleenબરોળ
stomachપેટ
tendonસ્નાયુને હાડકા સાથે જોડી રાખનાર મજબૂત રજ્જુ
tonsilsકાકડા
veinનસ
windpipeશ્વાસનળી
womb અથવા uterusગર્ભાશય

હાડકાં

collarbone અથવા clavicleહાંસડીનું હાડકું
thigh bone અથવા femurસાથળનું હાડકુ
humerusખભાનું હાડકું
kneecapઘૂંટણની ઢાંકણી
pelvisપેડુ
ribપાંસળી
rib cageપાંસળી
skeletonહાડપિંજર
skullખોપરી
spine અથવા backboneકરોડરજ્જુ
vertebra (બહુવચન: vertebrae)મણકો

શરીરના પ્રવાહી

bileપિત્ત
bloodલોહી
mucusલાળ
phlegmકફ
saliva અથવા spitથૂંક
semenવીર્ય
sweat અથવા perspirationપરસેવો
tearsઆંસુ
urineપેશાબ
vomitઉલ્ટી

અન્ય સંબંધીત શબ્દો

boneહાડકુ
fatચરબી
fleshમાંસ
glandગ્રંથી
jointસાંધા
limbઅંગ
muscleસ્નાયુઓ
nerveજ્ઞાનતંતુ
skinચામડી
digestive systemપાચન તંત્ર
nervous systemચેતાતંત્ર
to breatheસ્વાષ લેવો
to cryરડવુ
to hiccupહેડકી ખાવી
to have the hiccupsહેડકી આવવી
to sneezeછીંક ખાવી
to sweat અથવા to perspireપરસેવો થવો
to urinateપેશાબ કરવો
to vomitઉલ્ટી કરવી
to yawnબગાસુ ખાવુ

ઈન્દ્રીયો

smellગંધ
touchસ્પર્શ
sightદ્રષ્ટી
hearingશ્રવણશક્તિ
tasteસ્વાદ
to smellસુઘવુ
to touchસ્પર્શ કરવો
to seeજોવુ
to hearસાંભળવુ
to tasteસ્વાદ કરવો
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો