માનવ શરીર

અહીં માનવ શરીરના ભાગો માટે અંગ્રેજી નામો, તેમજ જુદી જુદી ઇન્દ્રિયો માટે શબ્દો છે.

માથું અને ચહેરો

beard દાઢી
cheek દાઢી
chin હોઠ ની નીચેનો ભાગ
head માથુ
hair વાળ
ear કાન
eye આંખો
eyebrow આઇબ્રો
eardrum કાનના પડદા
earlobe કાનની બૂટ
eyelash આંખની પાંપણ
eyelid આંખના પોપચા
forehead કપાળ
freckles ત્વચા પર ભૂરા રંગના ડાઘ
jaw જડબુ
lip હોઠ
mouth મોઢુ
nose નાક
nostril નસકોરું
moustache મુછ
tongue જીભ
tooth (બહુવચન: teeth) દાંત
wrinkles કરચલી

ઉપલુ શરીર

Adam's apple ગળાની ગોટલી
arm હાથ
armpit બગલ
back પીઠ
breast સ્તન
chest છાતી
elbow કોણી
hand હાથ
finger આંગળી
fingernail આંગળી નો નખ
forearm ઉપરનો હાથ
knuckle આંગળીના સાંધા
navel અથવા belly button કમર ની નીચેનો ભાગ
neck ડોક
nipple ડિંટ્ડી
palm હથેડી
shoulder ખભો
throat ગળુ
thumb અંગૂઠો
waist કમર
wrist કાંડુ

નીચેનું શરીર

ankle ઍડી
anus ગુદા
belly પેટ
big toe અંગૂઠો
bottom (અશિષ્ટ શબ્દપ્રયોગ: bum) પ્રૂશ્ઠ
buttocks નિતંબ
calf પીંડી
foot (બહુવચન: feet) પગ
genitals જનનાંગો
groin જંઘામૂળ
heel એડી
hip નિતંબ
knee ઘૂંટણ
leg પગ
penis શિશ્ન
pubic hair જનનાંગોના વાળ
shin પગનો ગોઠણથી નીચેનો ભાગ
sole તળીયા
testicles વૃષણ
thigh જંઘ
toe પગનો અંગૂઠો
toenail પગનો નખ
vagina યોનિ

આંખના ભાગ

cornea કોર્નીયા
eye socket આંખની જ્ગ્યા
eyeball ડોળો
iris કીકી
retina નેત્રપટલ
pupil કીકીનો આગળનો ભાગ

શરિરના અંદરના ભાગ

Achilles tendon સ્નાયુને હાડકા સાથે જોડી રાખનાર મજબૂત રજ્જુ
artery ઘમની
appendix એપેંડીક્સ
bladder મૂત્રાશય
blood vessel રક્ત વાહિની
brain મગજ
cartilage કુમળું હાડકું
colon મોટા આંતરડાનો ભાગ
gall bladder અથવા gallbladder પિત્તાશય
heart હ્રદય
intestines આંતરડા
large intestine મોટુ આતરડુ
small intestine નાનુ આતરડુ
kidneys કિડ્ની
ligament સ્નાયુને લગતુ
liver જઠર
lungs ફેફસા
oesophagus અન્નનળી
pancreas સ્વાદુપિંડ
organ અંગ
prostate gland અથવા prostate પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિ
rectum ગુદામાર્ગ
spleen બરોળ
stomach પેટ
tendon સ્નાયુને હાડકા સાથે જોડી રાખનાર મજબૂત રજ્જુ
tonsils કાકડા
vein નસ
windpipe શ્વાસનળી
womb અથવા uterus ગર્ભાશય

હાડકાં

collarbone અથવા clavicle હાંસડીનું હાડકું
thigh bone અથવા femur સાથળનું હાડકુ
humerus ખભાનું હાડકું
kneecap ઘૂંટણની ઢાંકણી
pelvis પેડુ
rib પાંસળી
rib cage પાંસળી
skeleton હાડપિંજર
skull ખોપરી
spine અથવા backbone કરોડરજ્જુ
vertebra (બહુવચન: vertebrae) મણકો

શરીરના પ્રવાહી

bile પિત્ત
blood લોહી
mucus લાળ
phlegm કફ
saliva અથવા spit થૂંક
semen વીર્ય
sweat અથવા perspiration પરસેવો
tears આંસુ
urine પેશાબ
vomit ઉલ્ટી

અન્ય સંબંધીત શબ્દો

bone હાડકુ
fat ચરબી
flesh માંસ
gland ગ્રંથી
joint સાંધા
limb અંગ
muscle સ્નાયુઓ
nerve જ્ઞાનતંતુ
skin ચામડી
digestive system પાચન તંત્ર
nervous system ચેતાતંત્ર
to breathe સ્વાષ લેવો
to cry રડવુ
to hiccup હેડકી ખાવી
to have the hiccups હેડકી આવવી
to sneeze છીંક ખાવી
to sweat અથવા to perspire પરસેવો થવો
to urinate પેશાબ કરવો
to vomit ઉલ્ટી કરવી
to yawn બગાસુ ખાવુ

ઈન્દ્રીયો

smell ગંધ
touch સ્પર્શ
sight દ્રષ્ટી
hearing શ્રવણશક્તિ
taste સ્વાદ
to smell સુઘવુ
to touch સ્પર્શ કરવો
to see જોવુ
to hear સાંભળવુ
to taste સ્વાદ કરવો
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play