યાત્રા

અહીં મુસાફરી સંબંધિત કેટલાક અંગ્રેજી શબ્દો છે.

પરિવહનના માધ્યમ

by bicycle સાઈકલ દ્વારા
by boat નૌકા દ્વારા
by bus બસ દ્વારા
by car ગાડી દ્વારા
by coach કોચ દ્વારા
by ferry હોડી દ્વારા
by motorcycle મોટરસાયકલ દ્વારા
by plane પ્લેન દ્વારા
by train ટ્રેન દ્વારા
on foot પગે ચાલીને

મુસાફરીનું આયોજન કરવુ

ticket office ટિકેટ કચેરી
travel agent યાત્રા માટેનો ઍજેંટ
brochure બ્રોશર
price ભાવ
fare ભાડુ
ticket ટિકેટ
booking આરક્ષિત
reservation આરક્ષણ
passenger યાત્રી
destination લક્ષ્યસ્થાન
itinerary નિર્દેશિકા
journey યાત્રા
travel insurance મુસાફરી વિમો
holiday રજાઓ
sightseeing સ્થળદર્શન
business trip ધંધા માટેની યાત્રા
to book આરક્ષિત કરવુ
to cancel a booking આરક્ષણ મોકૂફ રાખવુ

મુસાફરી કરવી

to arrive આગમન થવુ
to leave મૂકવા જવુ
to depart પ્રસ્થાન કરવુ
to travel યાત્રા કરવી
to visit મુલાકાત લેવી
cancellation મોકૂફ
customs જકાત
delay વિલંબ
information desk માહિતી વિભાગ
luggage અથવા baggage સામાન
map નકશો
passport control પાસપોર્ટ નિયંત્રણ
suitcase સૂટકેસ
cancelled મોકૂફ
delayed વિલંબિત
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો