રંગ

અંગ્રેજીમાં રંગોના શેડ સહિત વિવિધ રંગોના નામો જાણો.

What colour is it?તે કયો રંગ છે?
whiteસફેદ
yellowપીળો
orangeકેસરી
pinkગુલાબી
redલાલ
brownકથાઈ
greenલીલો
blueવાદળી
purpleજામ્બલી
grey અથવા grayભૂખરો
blackકાળો
silver અથવા silver-colouredચાંદી જેવા રંગનું
gold અથવા gold-colouredસોનેરી રંગનું
multicolouredબહુવિધ રંગનું

વિવિધ રંગ

light brownઆછો કથાઈ
light greenઆછો લીલો
light blueઆછો વાદળી
dark brownઘાટો કથાઈ
dark greenઘાટો લીલો
dark blueઘાટો વાદળી
bright redઘેરો લાલ
bright greenઘેરો લીલો
bright blueઘેરો વાદળી
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો