સંગીત ના સાધનો

અહીં સામાન્ય સંગીતવાદ્યો માટે અંગ્રેજી નામો છે.

કિબોર્ડ વાદ્યો

accordion ધમણવાળું વાદ્ય
grand piano ભવ્ય પિયાનો
electronic keyboard (ઘણી વખત keyboard તરીકે સંક્ષિપ્ત કરવામાં આવતું) વિદ્યુત કિબોર્ડ
organ એક પ્રકારનું વાદ્ય જેમા વિવિધ કિબોર્ડ હોય અને તે હાથ અથવા પગ દ્વારા વગાડી શકાય
piano પિયાનો

તાર વાદ્યો

banjo સિતાર જેવું વાદ્ય
double bass સૌથી મોટો અને સૌથી નીચો પિચ વાળુ વાયોલિન જેવુ વાદ્ય
cello ચાર તાર વાળા વાદ્ય
guitar ગિટાર
acoustic guitar ધ્વનિત ગિટાર
bass guitar અથવા bass બાસ ગિટાર
classical guitar (Spanish guitar પણ કહેવાતુ) ક્લૅસિકલ ગિટાર
electric guitar ઍલેક્ટ્રિક ગિટાર
harp હાર્પ
ukulele ચાર તારવાળુ નાનુ ગિટાર
viola વાયોલિન કરતાં મોટુ વાદ્ય
violin વાયોલિન

પિત્તળના વાદ્યો

bugle રણશિંગું
cornet પિપૂડી
horn અથવા French horn રણશિંગું
trombone ટ્રોમ્બોન
trumpet ટ્રંપિટ
tuba નીચા સૂરનું પીતળનું એક સુષિર વાદ્ય

મોઢેથી વગાડાતા વાદ્યો

bagpipes શરણાઈ
bassoon વાંસળી
clarinet ક્લેરનેટ
flute વાંસળી
harmonica અથવા mouth organ મોઢેથી વગાડવાનું એક જાતનું વાદ્ય
oboe ઓબો
piccolo એક જાતની નાની વાંસળી
recorder આંતરિક નળી વાળી એક જાતની વાંસળી
saxophone મોઢેથી વગાડવાનું ધાતુનું એક વાદ્ય

ઠોકીને વગાડાતા વાદ્યો

bass drum બાસ ઢોલ
cymbals કરતાલ
drums ડ્રમ
drum kit વિવિધ જાતના ડ્રમ
gong ઝાંઝ
snare drum જોરથી વાગે તેવુ ડ્રમ
tambourine ખંજરી
triangle લોઢાના સળિયાને વાળીને બનાવેલું નાના સળિયાથી વગાડાતું એક ત્રિકોણાકૃતિ વાદ્ય
xylophone જુદી જુદી લંબાઈના કાષ્ઠના સળિયાનું બનેલું એક જાતનું વાદ્ય
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો