સમય

અહીં સમય સંબંધિત કેટલાક અંગ્રેજી શબ્દો છે.

સમયના એકમો

second સેકંડ
minute મિનીટ
hour કલાક
day દિવસ
week સપ્તાહ
fortnight પખવાડિયુ
month મહિનો
year વર્ષ
decade દાયકો
century સદી
weekend સપ્તાહનાં અંતે
leap year લિપ વર્ષ

દિવસનાં સમય

morning સવાર
afternoon બપોર
evening સાંજ
night અથવા night time રાત્રી
midday અથવા noon મધ્યાહન
midnight મધ્યરાત્રી
dawn પરોઢ
dusk સંધ્યાકાળ
sunrise સુર્યોદય
sunset સુર્યાસ્ત

સમયને લગતા અન્ય શબ્દો

now હમણા જ
then ત્યારે
immediately અથવા straight away હમણા જ અથવા તરત જ
soon થોડા વખત મા જ
earlier વહેલુ
later મોડુ

કેટલી વાર

never ક્યારેય નહી
rarely ક્યારેક જ
occasionally પ્રસંગોપાત જ
sometimes ક્યારેક
often અથવા frequently વારે-વારે અથવા ઘણી વાર
usually અથવા normally દરેક વખતે અથવા સામાન્ય રીતે
always હમેશા
every day અથવા daily બધા દીવસે અથવા દરરોજ
every week અથવા weekly બધા અઠવાડીયે અથવા દર અઠવાડીયે
every month અથવા monthly બધા મહીને અથવા દરેક મહીને
every year અથવા yearly બધા વર્ષે અથવા દરેક વર્ષે
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play