હોટેલ તથા રહેવાસ

અહીં હોટેલ અથવા ગેસ્ટહાઉસમાં રહેતી વખતે મદદરૂપ થઈ શકે તેવા અમુક અંગ્રેજી શબ્દો છે.

check-in આગમન
check-out પ્રસ્થાન
reservation આરક્ષણ
vacancy જગ્યા
to book આરક્ષણ કરવુ
to check in આગમન કરવુ
to check out પ્રસ્થાન કરવુ
to pay the bill બિલ ભરવુ
to stay at a hotel હોટલમાં રહેવુ

રહેઠાણના પ્રકારો

hotel હોટેલ
B&B; (bed and breakfast નું સંક્ષિપ્ત) સૂવા તથા નાસ્તાની વ્યવસ્થા
guesthouse અતિથિગૃહ
hostel હોસ્ટેલ
campsite કેમ્પ સાઇટ

Types of room

single room ઍક વ્યક્તિ માટે રૂમ
double room બે વ્યક્તિ માટે રૂમ
twin room બે અલગ પલંગ વાળો રૂમ
triple room ત્રણ વ્યક્તિ માટે રૂમ
suite સૂટ

રૂમની સગવળો

air conditioning એ.સી
bath બાથરૂમ
en-suite bathroom રૂમ ની અંદર બાથરૂમ
internet access ઈન્ટરનેટ વપરાશ
minibar નાનું બાર
safe તીજોરી
shower ફુવારો

હોટલની સગવળો

bar બાર
car park ગાડી પાર્ક કરવાની જગ્યા
corridor દરવાજા પાસેની જગ્યા
fire escape આગ લાગે ત્યારે ભાગવાની જગ્યા
games room રમતો માટેનો ઓરડો
gym કસરત માટેનો ઓરડો
laundry service ઘોબીઘાટ
lift લિફ્ટ
lobby ચાલી
reception સ્વાગત વિભાગ
restaurant રેસ્ટોરેંટ
room service રૂમ સર્વિસ
sauna સૉના
swimming pool તરણહોજ

હોટલના કર્મચારીઓ

manager વ્યવસ્થાપક
housekeeper સાફ સફાઈ માટે જવાબદાર વ્યક્તિ
receptionist રિસેપ્ષન ઉપર ઉભા રેહનાર વ્યક્તિ
room attendant રૂમ સહાયક
chambermaid રૂમ સાફ કરનાર વ્યક્તિ
doorman દરવાન
porter સામાન ઉપાડનાર

અન્ય ઉપયોગી શબ્દો

fire alarm આગનું અલાર્મ
laundry કપડા ધોવાની વ્યવસ્થા
room key રૂમની ચાવી
room number રૂમ નંબર
wake-up call સવારે ઉઠવા માટે ફોન
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો