આપાતકાલીન

અહિયા આપાતકાલીન પરીસ્થિતિમા ઉપયોગમા આવે તેવા કેટલાક વાક્યો તથા ભાવો આપેલ છે, આશા રાખીએ કે તેનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર ના પડે.

નોંધ લો કે ખરી આપાતકાલીન પરીસ્થિતિમાં, તમે યુકેની આપાતકાલિન સેવાઓનો સંપર્ક 999 પર ફોન કરી કરી શકો છો; કેનેડા અને યુએસએમાં ફોન કરવા માટેનો નંબર 911 છે.

help! મદદ!
be careful! સંભાળ રાખજો!
look out! અથવા watch out! ધ્યાન રાખજો!
please help me મેહરબાની કરીને મને મદદ કરો

બીમારી સબંધીત આપાતકાલીન પરીસ્થિતિઓ

call an ambulance! ઍમબ્યૂલૅન્સ બોલાવો!
I need a doctor મારે ઍક ડૉક્ટર ની જરૂર છે
there's been an accident ત્યા ઍક અકસ્માત થયો છે
please hurry! મેહરબાની કરીને જલ્દી કરો!
I've cut myself મને કાપો પડ્યો છે
I've burnt myself હું દાઝી ગયો છુ
are you OK? તમે બરાબર છો?
is everyone OK? શું બધા બરાબર છે?

ગુનો

stop, thief! થોભો, ચોર!
call the police! પોલીસ ને બોલાવો!
my wallet's been stolen મારૂ પાકીટ ચોરાયી ગયુ છે
my purse has been stolen મારૂ પાકીટ ચોરાયી ગયુ છે
my handbag's been stolen મારો બગલથેલો ચોરાયી ગયો છે
my laptop's been stolen મારૂ લૅપટૉપ ચોરાયી ગયુ છે
my phone's been stolen મારો ફોન ચોરાઇ ગયો છે
I'd like to report a theft મારે ચોરીની ફરિયાદ નોંધાવવી છે
my car's been broken into મારી ગાડીને અકસ્માત થયો છે
I've been mugged મને લૂટ્વામા આવ્યો/આવી છે
I've been attacked મારી ઉપર હુમલો થયો છે

આગ

fire! આગ!
call the fire brigade! અગ્નિશામક દળનો સંપર્ક કરો!
can you smell burning? શુ તમને બળવાની વાસ આવે છે?
there's a fire ત્યાં આગ લાગી છે
the building's on fire મકાનમા આગ લાગી છે

બીજી મુશ્કેલ પરીસ્થિતિઓ

I'm lost હું ભૂલો પડી ગયો છુ
we're lost આપણે ભૂલા પાડી ગયા છે
I can't find my … મને … નથી
keys મારી ચાવી મળતી
passport મારો પાસપોર્ટ મળતો
mobile મારો મોબાઇલ મળતો
I've lost my … મારૂ … છે
wallet પાકીટ ખોવાઈ ગયુ
purse પાકીટ ખોવાઈ ગયુ
camera કેમેરા ખોવાઈ ગયો
I've locked myself out of my … હું … પૂરાઈ ગયો/ગઈ છુ
car મારી ગાડીમા
room મારા રૂમમા
please leave me alone મેહરબાની કરીને મને ઍકલો મૂકી દો
go away! દુર જાઓ!
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play