આરક્ષણ કરાવવુ

હોટેલ આરક્ષણ કરાવતી વખતે તમને જરૂર પડશે તેવા કેટલાક શબ્દસમૂહો આ રહ્યા.

ઉપલબ્ધી ચકાસવી

do you have any vacancies? શુ તમારે ત્યા કોઈ જગ્યા છે?
from what date? કઈ તારીખ થી?
for how many nights? કેટલી રાત માટે?
how long will you be staying for? તમે કેટલો સમય રહેશો?
one night ઍક રાત
two nights બે રાત
a week ઍક અઠવાડીયુ
a fortnight (યુએસ અંગ્રેજી: two weeks) ઍક પખવાડીયુ
what sort of room would you like? તમને કયા પ્રકારનો રૂમ જોઈશે?
I'd like a … હું પસંદ … લેવાનું કરીશ
single room સિંગલ રૂમ
double room ડબલ રૂમ
twin room ટ્વીન રૂમ
triple room ટ્રિપલ રૂમ
suite સૂટ
I'd like a room with … હું આવો રૂમ પસંદ કરીશ જેમા … હોય
an en-suite bathroom બાથરૂમ
a bath નહાવાની જગ્યા
a shower ફુવારો હોય
a view થી સારુ દ્રશ્ય દેખાતુ
a sea view દરિયો દેખાતો હોય
a balcony ગેલરી હોય
I'd like … હું પસંદ … કરીશ
half board હાફ બોર્ડ
full board ફૂલ બોર્ડ
could we have an extra bed? શુ અમને વધારાની પથારી મળશે?

સુવિધાઓ વિષે પુછવુ

does the room have …? શુ રૂમમાં … છે?
internet access ઇંટરનેટ જોડાણ
air conditioning ઍર કંડીશન
television ટી. વી
is there a …? શુ ત્યાં … છે?
swimming pool તરવાનો હોજ
sauna સૉના
gym કસરત કક્ષ
beauty salon બ્યૂટી સલોન
lift લિફ્ટ
do you allow pets? શુ તમે પાળતૂ પ્રાણીઓ લાવવા દેશો?
do you have wheelchair access? શુ તમારે ત્યા ચાલક ખુરશી માટે રસ્તો છે?
do you have a car park? શુ તમારે ત્યા ગાડી મૂકવાની જગ્યા છે?
the room has a shared bathroom રૂમમા ભાગીદારી મા બાથરૂમ છે

નીયમો વિષે વાત કરવી

what's the price per night? ઍક રાતની કિંમત શુ છે?
is breakfast included? શુ સવારનો નાસ્તો શામેલ છે?
that's a bit more than I wanted to pay આ મારે ભરવા હતા તેના કરતા થોડા વધારે છે
can you offer me any discount? શુ તમે મને કઈ વટાવ આપી શકો?
have you got anything …? શું તમારી પાસે કાઇ … છે?
cheaper સસ્તુ
bigger મોટુ
quieter શાંત
could I see the room? શુ હું રૂમ જોઈ શકુ?

આરક્ષણ કરાવવુ

OK, I'll take it ભલે, હું તે લઈશ
I'd like to make a reservation હું આરક્ષણ કરાવવા માગુ છુ
what's your name, please? મહેરબાની કરીને, તમારુ નામ કહેશો?
could I take your name? શું હું તમારૂં નામ લઈ શકું?
can I take your …? શુ હું તમારો … લઈ શકુ?
credit card number ક્રેડિટ કાર્ડ નંબર
telephone number ટેલિફોન નંબર
what time will you be arriving? તમે કેટલા વાગે આવશો?

વસ્તુઓ જે તમે કદાચ જુઓ

Vacancies જગ્યા
No vacancies કોઈ જગ્યા નથી
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો