ચશ્માની દુકાને

જો તમને એક ઓપ્ટિશીયનની સેવાઓની જરૂર હોય તો, આ અમુક શબ્દસમૂહો છે જે તમે સાંભળશો અને તમારે ઉપયોગ કરવાની જરૂર પડશે.

do you offer free eye tests? શુ તમે મફત આંખ ની તપાસ કરી આપશો?
I'd like to have an eye test, please મહેરબાની કરીને,મારે આંખની તપાસ કરાવવી છે
I need a new … મારે … જોઈયે છે
pair of glasses નવા ચશ્મા
pair of reading glasses નવા વાંચવાના ચશ્મા
glasses' case નવુ ચશ્માનુ ઘરૂ
could I order some more contact lenses? શુ હું થોડા બીજા લેન્સ ઑર્ડર કરી શકુ?
the frame on these glasses is broken આ ચશ્મા ની ફ્રેમ તૂટી ગઈ છે
can you repair it? શુ તમે તેને સુધારી શકશો?
do you sell sunglasses? શુ તમે તડકા માટેના ચશ્મા વેચો છો?
how much are these designer frames? આ ડિઝાઇન વાળી ફ્રેમના કેટલા છે?
my eyesight's getting worse મારી આંખોની દ્રષ્ટી બગળતી જાય છે
do you wear contact lenses? શુ તમે લેન્સ પહેરો છો?
are you short-sighted or long-sighted? તમને નજીક ના ચશ્મા છે કે દૂર ના?
could you read out the letters on the chart, starting at the top? શુ તમે ઉપરથી ચાલુ કરીને, ચાર્ટ મા લખેલા અક્ષરો વાંચી શકશો?
could you close your left eye, and read this with your right? શુ તમે ડાબી આંખ બંધ કરીને, જમણી આંખથી વાંચી શકશો?
do you do hearing tests? શુ તમે સાંભળવાનુ પરીક્ષણ કરો છો?
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play