ચિકિત્સક પાસે

જો તમને તમારા રોકાણ દરમિયાન ડોક્ટર્સની મુલાકાત લેવાની જરૂર પડે તો, આમાંના કેટલાક શબ્દસમૂહો જરૂરી રહેશે.

આગમન વખતે

I'd like to see a doctor મારે ડૉક્ટર ને મળવુ છે
do you have an appointment? શુ તમે પહેલાથી સમય લીધો છે?
is it urgent? શુ તે જરૂરી છે?
I'd like to make an appointment to see Dr … મારે ડૉ …ને મળવા માટે સમય લેવો છે
Robinson રૉબિનસન
do you have any doctors who speak …? શું તમારા કોઈ ડૉક્ટર … બોલે છે
Spanish સ્પૅનિશ
do you have private medical insurance? શુ તમારો પોતાનો સ્વાસ્થ્ય વીમો છે?
have you got a European Health Insurance card? શુ તમારી પાસે યૂરોપીયન સ્વાસ્થ્ય કાર્ડ છે?
please take a seat મહેરબાની કરીને બેસો
the doctor's ready to see you now ડૉક્ટર હવે તમને જોવા માટે તૈયાર છે

લક્ષણો ની ચર્ચા કરવી

how can I help you? હું તમારી શુ મદદ કરી શકુ?
what's the problem? તમને શુ તકલીફ છે?
what are your symptoms? તમારા લક્ષણો શુ છે?
I've got a … મને … છે
temperature તાવ આવે
sore throat ગળુ ખરાબ
headache માથાનો દુખાવો
rash છાલા પડી ગયા
I've been feeling sick મને બીમારી જેવુ લાગે છે
I've been having headaches મને માથાનો દુખાવો છે
I'm very congested મને ઘણો કૉફ છે
my joints are aching મને સાંધાનો દુખાવો છે
I've got diarrhoea મને ઝાડા થયા છે
I'm constipated મને કબજીયાત થઇ છે
I've got a lump મને દુખાવો છે
I've got a swollen … મારી … સૂજી ગઈ છે
ankle ઍડી
I'm in a lot of pain મને ઘણો દુખાવો છે
I've got a pain in my … મને …માં દુખાવો છે
back પીઠ
chest છાતી
I think I've pulled a muscle in my leg મને લાગે છે કે પગનો સ્નાયુ ખેચાઈ ગયો છે
I'm … મને … છે
asthmatic અસ્થમા
diabetic ડાયાબીટીસ
epileptic વાઈ
I need … મને … જોઈઍ છે
another inhaler બીજો પંપ
some more insulin થોડુ વધારે ઈન્સુલીન
I'm having difficulty breathing મને શ્વાસ લેવામા તકલીફ પડે છે
I've got very little energy મારામા બહુ થોડી શક્તિ બચી છે
I've been feeling very tired મને ઘણો થાક લાગે છે
I've been feeling depressed મને બહુ નીરાશા લાગે છે
I've been having difficulty sleeping મને ઉંઘવામા તકલીફ પડે છે
how long have you been feeling like this? તમને કેટલા વખતથી આવુ થાય છે?
how have you been feeling generally? સામાન્ય સંજોગો મા તમને કેવુ લાગે છે?
is there any possibility you might be pregnant? શુ તમે ગર્ભવતી હોવ આવી કોઈ શક્યતા છે?
I think I might be pregnant મને લાગે છે કે હું ગર્ભવતી છુ
do you have any allergies? શુ તમને કોઈ ઍલારજી છે?
I'm allergic to antibiotics મને ભારે દવાની ઍલારજી છે
are you on any sort of medication? શુ તમે કોઈ દવાની અસર નીચે છો?
I need a sick note મને બીમારી માટે નોંધ જોઈઍ છે

તપાસ કરાવડાવી

can I have a look? શુ હું જોઈ શકુ?
where does it hurt? તમને ક્યા દુખે છે?
it hurts here અહિયા દુખે છે
does it hurt when I press here? શુ હું અહિયા દબાવૂ ત્યારે દુખે છે?
I'm going to take your … હું તમારુ… લઈશ
blood pressure બ્લડ પ્રેશર
temperature તાપમાન
pulse નાડી
could you roll up your sleeve? શુ તમે તમારી બાય ઉપર ચઢાવશો?
your blood pressure's … તમારુ બ્લડ પ્રેશર … છે
quite low ઘણુ નીચુ
normal સામાન્ય
rather high ઘણુ વધારે
very high ખૂબ વધારે
your temperature's … તમારુ તાપમાન… છે
normal સામાન્ય
a little high થોડુ વધારે
very high ઘણુ વધારે
open your mouth, please મહેરબાની કરીને, તમારુ મોઢુ ખોલો
cough, please મહેરબાની કરીને, કૉફ કરો

ઉપચાર તથા સલાહ

you're going to need a few stiches તમને થોડા ટાંકા લેવાની જરૂર છે
I'm going to give you an injection હું તમને ઇંજેક્ષન આપવાનો છુ
we need to take a … આપડે … લેવો પડશે
urine sample મૂત્રનો નમૂનો
blood sample લોહીનો નમૂનો
you need to have a blood test તમારે લોહી ની તપાસ કરાવવી પડશે
I'm going to prescribe you some antibiotics હું તમને થોડી ભારે દવાઓ લખી આપુ છુ
take two of these pills three times a day આમથી બે દવાઓ દિવસમા ત્રણ વાર લેજો
take this prescription to the chemist આ ચિટ્ઠી લઈને દવાની દુકાને જજો
do you smoke? શુ તમે ધુમ્રપાન કરો છો?
you should stop smoking તમારે ધુમ્રપાન છોડી દેવુ જોઈઍ
how much alcohol do you drink a week? ઍક અઠવાડિયામા તમે કેટલો દારૂ પીવો છો?
you should cut down on your drinking તમારે પીવાનુ ઓછુ કરવુ જોઈઍ
you need to try and lose some weight તમારે પ્રયત્ન કરીને થોડુ વજન ઉતારવુ પડશે
I want to send you for an x-ray મારે તમને ક્ષ-કિરણ તપાસ માટે મોકલવા છે
I want you to see a specialist મારે તમને ખાસ ડૉક્ટર પાસે મોકલવા છે
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો