ટપાલ કચેરીમાં

આ વાક્યો જ્યારે તમારે ટપાલ મોકલવી હોય, છાપ ખરીદવી હોય કે બીજી સેવાઓ વખતે ટપાલ કચેરીમા કામ લાગશે.

ટપાલની સેવાઓ

યુકેમાં, પોસ્ટેજના બે મુખ્ય વર્ગો છે - first class અને second class. પ્રથમ વર્ગ ઝડપી છે.

how much is a first class stamp? પ્રથમ વર્ગનો સ્ટૅંપ કેટલાનો છે?
how much is a second class stamp? દ્વિતીય વર્ગનો સ્ટૅંપ કેટલાનો છે?
I'd like …, please મહેરબાની કરીને, મને ઍક … જોઈએ છીએ
an envelope કવર
a packet of envelopes કવરનુ ઍક પૅકેટ
a jiffy bag જીફી થેલી
could I have …, please? મહેરબાની કરીને, મને … મળશે?
a first class stamp ઍક પ્રથમ વર્ગનો સ્ટૅંપ
a second class stamp ઍક દ્વિતીય વર્ગનો સ્ટૅંપ
a book of first class stamps પ્રથમ વર્ગના સ્ટૅંપની ઍક ચોપડી
some first class stamps થોડા પ્રથમ વર્ગના સ્ટૅંપ
how many would you like? તમને કેટલા જોઈઍ છે?
how many are there in a book? ઍક ચોપડી મા કેટલા હોય છે?
I'd like to send this to … હું આને … મોકલવા માગુ છુ
Canada કૅનડા
I'd like to send this parcel to … હું આ સામાન … મોકલવા માગુ છુ
Brazil બ્રાઝીલ
how much will it cost to send this letter to …? આ ટપાલ … મોકલવાના કેટલા થશે?
the United States અમેરિકા
can you put it on the scales, please? મહેરબાની કરીને તમે તેને કાંટા ઉપર મુકશો?
I'd like to send this letter by … હું આ ટપાલ … દ્વારા મોકલવા માગુ છુ
Recorded Delivery નોધંણી વાળી રીતે (ડિલિવરી પર સહી જરૂરી)
Special Delivery ખાસ રીતે (યુકેમાં બીજા દિવસે બાંયધરીકૃત ડિલીવરી, ખોટ કે નુકસાન માટેના વળતર સાથે)
where's the postbox? ટપાલપેટી ક્યા છે?
what's the last date I can post this to … to arrive in time for Christmas? જો મારે આ … મોકલવુ હોય તો છેલ્લી તારીખ કઈ છે, જેથી તે નાતાલ ઉપર સમયથી પહોચી જાય?
Germany જર્મની
Australia ઑસ્ટ્રેલિયા
I've come to collect a parcel હું ઍક પાર્સલ લેવા આવ્યો છુ

બીજી સેવાઓ

I'd like to pay this bill હું આ બિલ ભરવા માગુ છુ
I'd like to send some money to … હું થોડા પૈસા … મોકલવા માગુ છુ
Poland પોલૅંડ
India ભારત
do you sell …? શું તમે … વેચો છો?
postcards પોસ્ટકાર્ડ
birthday cards જન્મદિવસના કાર્ડ
Christmas cards નાતાલના કાર્ડ
I'd like to get a TV licence હું...લેવા માગુ છુ ટી. વી. લાઇસેન્સ
I need to renew my TV licence મારે મારૂ... નવુ બનાવવુ પડશે ટી. વી લાઇસેન્સ
can you fill in this form, please? મહેરબાની કરીને, તમે આ ફોર્મ ભરશો?
do you have a …? શુ તમારી પાસે … છે?
photo booth ફોટો બૂથ
photocopier ઝેરોક્ષ મશીન

વસ્તુઓ જે તમે કદાચ જુઓ

First class પ્રથમ વર્ગ
Second class દ્વિતીય વર્ગ
International આંતરરાષ્ટ્રીય
Airmail હવાઈ ટપાલસેવા
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો