ટૅક્સી દ્વારા મુસાફરી કરવી

જો તમને એક ટેક્સીની જરૂર હોય, તો આ શબ્દસમૂહો ઉપયોગી થશે.

do you know where I can get a taxi? શુ તમને ખબર છે મને ટૅક્સી ક્યા મળશે?
do you have a taxi number? શુ તમારી પાસે ટૅક્સી નંબર છે?

ટૅક્સી બોલાવવી

I'd like a taxi, please મહેરબાની કરી ને હું ટૅક્સી લેવાનુ પસંદ કરીશ
sorry, there are none available at the moment માફ કરશો, અત્યારે ઍક પણ મળી શકે ઍમ નથી
where are you? તમે ક્યા છો?
what's the address? સરનામુ શુ છે?
I'm … હું … પર છુ
at the Metropolitan Hotel મેટ્રોપોલિટોન હોટેલ
at the train station રેલવે સ્ટેશન
at the corner of Oxford Street and Tottenham Court Road ઑક્સ્ફર્ડ સ્ટ્રીટ અને ટૉટનમ કોર્ટ રોડના ખૂણા
could I take your name, please? શુ હું તમારુ નામ લઈ શકુ?
how long will I have to wait? મારે કેટલી વાર રાહ જોવી પડશે?
how long will it be? કેટલી વાર લાગશે?
quarter of an hour પંદર મિનિટ
about ten minutes લગભગ દસ મિનિટ
it's on its way તે રસ્તા મા જ છે

ટૅક્સી મા છુ

where would you like to go? તમે ક્યા જવાનુ પસંદ કરશો?
I'd like to go to … મારે … જવુ છે
Charing Cross station ચૅરિંગ ક્રૉસ સ્ટેશન
could you take me to …? શું તમે મને … લઈ જાઇ શકશો?
the city centre સિટી સેંટર
how much would it cost to …? … જવાનો કેટલો ખર્ચ થશે?
Heathrow Airport હીથરો ઍરપોર્ટ
how much will it cost? તેના કેટલા રૂપીયા થશે?
could we stop at a cashpoint? શુ આપણે કૅશ મશીન પાસે ઉભા રહી શકીઍ?
is the meter switched on? શુ મીટર ચાલુ છે?
please switch the meter on મહેરબાની કરી ને મીટર ચાલુ કરો
how long will the journey take? પ્રવાસ મા કેટલો સમય લાગશે?
do you mind if I open the window? જો તમને વાંધો ના હાય તો હું બારી ખોલુ?
do you mind if I close the window? જો તમને વાંધો ના હાય તો હું બારી બંધ કરુ?
are we almost there? શુ આપણે લગભગ પહોચી ગયા છે?
how much is it? તેના કેટલા થશે?
have you got anything smaller? શુ તમારી પાસે કાઇ નાનુ છે?
that's fine, keep the change વાંધો નહી, તમે છુટ્ટા રાખો
would you like a receipt? શુ તમને રસીદ જોઈશે?
could I have a receipt, please? મહેરબાની કરી ને મને રસીદ મળશે?
could you pick me up here at …? શુ તમે મને … લઈ શકશો?
six o'clock છ વાગે
could you wait for me here? શુ તમે મારી અહિયા રાહ જોશો?

વસ્તુઓ જે તમે કદાચ જોશો

Taxis ટૅક્સી
For hire ભાડે મળશે
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play