તમારા નિવાસ દરમ્યાન

આ તમે તમારી હોટલમાં રહેતા હો ત્યારે તમે પૂછવા ઇચ્છી શકો તેવી કેટલીક વસ્તુઓ તેમજ કોઇ સમસ્યાઓ સાથે કામ પાર પાડવા માટે તમને મદદ કરવા માટે કેટલાક શબ્દસમૂહો છે.

my room number's … મારો રૂમ નંબર … છે
215 215
could I have a wake-up call at seven o'clock? શુ મને તમે 7 વાગે જગાડવા ફોન કરશો?
where do we have breakfast? અમને સવારનો નાસ્તો ક્યા મળશે?
where's the restaurant? રેસ્ટોરેંટ ક્યા છે?
could you please call me a taxi? શુ તમે મને ઍક ટૅક્સી બોલાવી દેશો?
do you lock the front door at night? શુ તમે આગળના દરવાજા રાતે બંધ કરો છો?
if you come back after midnight, you'll need to ring the bell શુ તમે મધ્યરાત્રી પછિ આવશો તો તમારે ઘંટડી વગાડાવી પડશે
I'll be back around ten o'clock હું લગભગ દસ વાગ્યા સુધી મા પાછો આવી જઈશ.
could I see your key, please? મહેરબાની કરીને, શુ હું તમારી ચાવી જોઈ શકુ?
are there any laundry facilities? શુ અહિયા કોઈ કપડા ધોવાની સુવિધા છે?
what time do I need to check out? મારે કેટલા વાગ્યે રૂમ ખાલી કરવો પડશે?
would it be possible to have a late check-out? શુ થોડુ મોડુ પ્રસ્થાન શક્ય છે?

તકલીફો

the key doesn't work આ ચાવી કામ કરતી નથી
there isn't any hot water ગરમ પાણી આવતુ નથી
the room's too … રૂમ ખુબ જ … છે
hot ગરમ
cold ઠંડો
noisy અવાજ વાળો
the … doesn't work … નથી
heating હીટર ચાલતુ
shower ફુવારો ચાલતો
television ટી. વી ચાલતુ
one of the lights isn't working ઍક લાઇટ ચાલતી નથી
there's no … … નથી
toilet paper ટોઇલેટ પેપર
soap સાબુ
shampoo શૅમપૂ
could I have a towel, please? મહેરબાની કરીને, મને ઍક ટુવાલ મળશે?
could I have an extra blanket? શુ મને ઍક વધારાની ચાદર મળશે?
my room's not been made up મારો રૂમ સાફ કરવામા આવ્યો નથી
could you please change the sheets? મહેરબાની કરીને, તમે ચાદર બદલશો?
I've lost my room key મારાથી મારા રૂમ ની ચાવી ખોવાઈ ગઈ છે

વસ્તુઓ જે તમે કદાચ જુઓ

Do not disturb હેરાન કરશો નહી
Please make up room મારો રૂમ સાફ કરશો
Lift out of order લિફ્ટ ચાલતી નથી
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play