દાંતના ચિકિત્સક પાસે

જો તમને તમારા રોકાણ દરમિયાન ડેંટિસ્ટની મુલાકાત લેવાની જરૂર પડે તો, આમાંના કેટલાક શબ્દસમૂહો જરૂરી રહેશે.

આગમન વખતે

Can I make an appointment to see the …?શું હું …ને મળવા માટે સમય લઈ શકુ?
dentistદાંતના ડૉક્ટર
hygienistસ્વાસ્થ્ય સલાહકાર
I'd like a check-upમારે તપાસ કરાવવી છે
Please take a seatમહેરબાની કરીને, બેસો
Would you like to come through?તમે સાથે આવશો?

તમારા દાંત ની તપાસ કરાવવી

When did you last visit the dentist?તમે છેલ્લે દાંત ના ડૉક્ટર ને ક્યારે મળ્યા હતા?
Have you had any problems?શુ તમને કોઈ તકલીફ હતી?
I've got toothacheમને દાંત દુખે છે
One of my fillings has come outમારૂ ઍક પુરાણ નીકળી ગયુ છે
I've chipped a toothમારો દાંત તૂટી ગયો છે
I'd like a clean and polish, pleaseમહેરબાની કરીને, તે સાફ કરશો
Can you open your mouth, please?મહેરબાની કરીને, તમારુ મોઢુ ખોલશો?
A little wider, pleaseમહેરબાની કરીને, થોડુ વધુ
I'm going to give you an x-rayહું તમારી ક્ષ-કિરણ તપાસ કરીશ
You've got a bit of decay in this oneતમારે અહિયા થોડો ખાડો છે
You've got an abscessતમને સોજો આવી ગયો છે અને પસ થયા છે

દાંત ની સારવાર

You need two fillingsતમારે બે પુરાણ ની જરૂર છે
I'm going to have to take this tooth outહું આ દાંત બહાર કાઢી નાખવા માગુ છુ
Do you want to have a crown fitted?શુ તમારે કૅપ ફીટ કરાવવી છે?
I'm going to give you an injectionહું તમને ઇંજેક્ષન આપવાનો છુ
Let me know if you feel any painજો તમને દુખાવો થાય તો મને જણાવજો
Would you like to rinse your mouth out?તમારે કોગળા કરવા છે?
You should make an appointment with the hygienistતમારે સ્વાસ્થ્ય સલાહકાર નો સમય લઈ લેવો જોઈઍ
How much will it cost?તેના કેટલા થશે?
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો