દિશા પુછવી તથા બતાવવી

જો તમે ખોવાઈ ગયા હો અથવા ચોક્કસ સ્થળ પર પહોંચવા માગતા હો અથવા અન્યોને દિશાઓ આપવા માગતા હો તો તમને આ અંગ્રેજી અભિવ્યક્તિઓ ઉપયોગી થશે.

દિશા પુછવી

excuse me, could you tell me how to get to …? માફ કરશો, શું તમે મને કહી શકશો … કેવી રીતે જવાય?
the bus station બસ સ્ટોપ
excuse me, do you know where the … is? માફ કરશો, શું તમને ખબર છે … ક્યાં છે?
post office ટપાલ કચેરી
I'm sorry, I don't know માફ કરશો,મને ખબર નથી
sorry, I'm not from around here માફ કરશો, હું અહિયા નો નથી
I'm looking for … હું … શોધી રહ્યો/રહી છુ
this address આ સરનામુ
are we on the right road for …? શું આપણે … માટે સાચા રસ્તા ઉપર છીએ?
Brighton બ્રાઇટન
is this the right way for …? શું … જવાનો આ સાચો રસ્તો છે?
Ipswich ઇપ્સવિચ
do you have a map? શું તમારી પાસે નકશો છે?
can you show me on the map? શું તમે મને નકશો દેખાડી શકશો?

દિશા બતાવવી

it's this way તે આ બાજુ છે
it's that way તે પેલી બાજુ છે
you're going the wrong way તમે ખોટા રસ્તા ઉપર જઈ રહ્યા છો
you're going in the wrong direction તમે ખોટી દિશા મા જઈ રહ્યા છો
take this road આ રસ્તો લો
go down there ત્યા જાઓ
take the first on the left ડાબા હાથે પહેલા વળાંક મા વળી જાઓ
take the second on the right જમણા હાથે બીજા વળાંક મા વળી જાઓ
turn right at the crossroads ચાર રસ્તા ઉપર જમણી બાજુ વળી જાઓ
continue straight ahead for about a mile સીધા રસ્તા ઉપર હજી ઍક માઇલ ચાલો (1 માઇલ = 1.6 કીલોમીટર) (એક માઇલ લગભગ 1.6 કિલોમીટર્સ છે)
continue past the fire station અગ્નિશામક કચેરી થી સીધા ચાલો
you'll pass a supermarket on your left તમારી ડાબી બાજુ થી ઍક સૂપર માર્કેટ પસાર કરશો
keep going for another … હજુ … સુધી આગળ વધો
hundred yards સો યાર્ડ (આશરે 91 મીટર)
two hundred metres બસો મીટર
half mile અડધા માઇલ (આશરે 800 મીટર્સ)
kilometre એક કીલોમીટર
it'll be … તે … હશે
on your left તમારી ડાબી બાજુ પર
on your right તમારી જમણી બાજુ પર
straight ahead of you સીધા તમારી આગળ જ

તે કેટલુ દૂર છે?

how far is it? તે કેટલુ દૂર છે?
how far is it to …? … થી તે કેટલુ દૂર છે?
the airport હવાઈ મથક
how far is it to … from here? અહિયા થી … કેટલો દૂર છે?
the beach દરિયા કિનારો
is it far? શું તે દૂર છે?
is it a long way? શું તે ઘણુ દૂર છે?
it's … તે …
not far દૂર નથી
quite close ઘણુ નજીક છે
quite a long way ઘણુ દૂર છે
a long way on foot ચાલતા ઘણુ દૂર છે
a long way to walk ચાલવા માટે ઘણુ છે
about a mile from here અહીયા થી લગભગ એક માઇલ છે (એક માઇલ લગભગ 1.6 કિલોમીટર્સ છે)

વાહનચાલક ને દિશા બતાવવી

follow the signs for … … જવા નીશાની મુજબ આગળ વધો
the town centre ટાઉન સેંટર
Birmingham બરમીંગહામ
continue straight on past some traffic lights ટ્રૅફિક લાઇટ થી આગળ સીધા ચાલતા રહો
at the second set of traffic lights, turn left બીજી ટ્રૅફિક લાઇટ થી, ડાબી બાજુ વળી જાઓ
go over the roundabout ગોળાકાર થી આગળ જાઓ
take the second exit at the roundabout ગોળાકાર થી બીજા રસ્તે જાઓ
turn right at the T-junction ટી આકાર વાળા રસ્તા થી જમણી બાજુ વળી જાઓ
go under the bridge પુલ ની નીચે જાઓ
go over the bridge પુલ ની ઉપર થી જાઓ
you'll cross some railway lines તમે ટ્રેન ના પાટા પસાર કરશો
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો