ધર્મ

અહીં કેટલાક અંગ્રેજી વાક્યો છે જે તમને અમુક વાતો જેવી કે તમે કયો ધર્મ પાળો છો અને તમે ધાર્મિક છો કે નહી તે વિશે વાત કરવામાં ઉપયોગી થશે.

are you religious? શું તમે ધાર્મિક છો?
no, I'm … ના હું …
an atheist નાસ્તીક છુ
agnostic એવા વીચારમાં માનુ છુ કે ભગવાન છે કે નહીં તે ખબર નથી
what religion are you? તમે કયા ધર્મના છો?
I'm a … હું … છુ
Christian ખ્રિસ્તી
Muslim મુસ્લીમ
Buddhist બુદ્ધિસ્ટ
Sikh શિખ
Hindu હિન્દુ
Protestant પ્રૉટેસ્ટેંટ
Catholic કેથલીક
I'm Jewish હું યહૂદી છુ
do you believe in God? શું તમે ભગવાનમાં માનો છો?
I believe in God હું ભગવાનમાં માનુ છુ
I don't believe in God હું ભગવાનમાં નથી માનતો/માનતી
do you believe in life after death? શું તમે મૃત્યુ પછીના જીવનમાં માનો છો?
do you believe in reincarnation? શું તમે પુનર્જન્મમાં માનો છો?

પૂજા કરવાના સ્થાનો

is there a … near here? શુ અહીં નજીકમાં કોઈ … છે?
church ચર્ચ
mosque મસ્જીદ
synagogue યહુદી સભાસ્થાન
temple મંદીર
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play