નાઇટક્લબમાં

અહીં નાઇટ ક્લબમાં જતી વખતે તમે ઉપયોગ કરી શકો તેવા કેટલાક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહો છે.

ક્લબ મા જવુ

do you want to go to a club tonight? શુ તમારે આજે રાતે ક્લબ મા જવુ છે?
do you know any good clubs near here? શુ અહિયા નજીકમા કોઈ સારી ક્લબ જાણો છો?
what time are you open until? તમે કેટલા વાગ્યા સુધી ચાલુ રાખશો?
what time do you close? તમે કેટલા વાગે બંધ કરશો?
how much is it to get in? અંદર આવવા માટે કેટલા થશે?
is there a dress code? કોઈ ડ્રેસ કોડ છે?
what nights are you open? તમે કઈ રાતે ખુલ્લા હોવ છો?
what sort of music is it? તે કેવા પ્રકારનુ સંગીત છે?
what's on tonight? આજે રાત માટે શું છે?
do you have any live music tonight? શુ આજે રાતે કોઈ સંગીત છે?
sorry, you can't come in માફ કરશો, તમે આવી શકશો નહીં
you can't come in with trainers on ટ્રેઈનર પહેરીને તમે અંદર આવી શક્તા નથી
there's a private party tonight આજે રાત્રે વ્યક્તિગત પાર્ટી છે
the club's full ક્લબ ભરાયેલુ છે
I'm on the guest list હું મહેમાનોની યાદીમાં છુ
I'm a member હું મેમ્બર છુ

ક્લબ મા

where's the cloakroom? બાથરૂમ ક્યા છે?
what do you think of the DJ? DJ વિષે તમે શુ વિચારો છો?
the music's great! સંગીત સરસ છે!
it's very lively tonight આજે રાતે વાતાવરણ જીવંત છે
it's a bit empty તે થોડુ ખાલી છે
it's dead in here બહુ જ ખરાબ છે (અશિષ્ટ ભાષા)
where's the bar? બહુ જ ખરાબ છે
there's a long queue at the bar બાર મા ઘણી લાંબી લાઇન છે
it's too loud તે ઘણુ મોટેથી છે
it's too hot in here અહિયા ઘણી ગરમી છે
are you ready to go home? શુ તૂ ઘરે જવા તૈયાર છે?
I'm going home હું ઘરે જાઉ છુ
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play