નોકરીઓ

અહિયા નોકરી બાબતે વાત કરવાના કેટલાક અંગ્રેજી વાક્યો આપેલા છે, જેનો, તમે ક્યા કામ કરો છો તથા શુ કામ કરો છો તે જણાવવા માટે ઉપયોગ કરી શકશો.

કામ

what do you do? તમે શું કામ કરો છો?
what do you do for a living? તમે જીવન ચલાવવા માટે શું કરો છો?
what sort of work do you do? તમે કયા પ્રકારનું કામ કરો છો?
what line of work are you in? તમે કામની કાઇ શાખામાં છો?
I'm a … હું ઍક … છુ
teacher શીક્ષક
student વિધ્યાર્થી
doctor ડૉક્ટર
I work as a … હું … તરીકે કામ કરુ છુ
journalist પત્રકાર
programmer પ્રોગ્રામર
I work in … હું …માં કામ કરુ છુ
television ટી. વી
publishing પ્રકાશન
PR (public relations) લોકસંપર્ક
sales વેચાણ
IT આઇ ટી
I work with … હું … સાથે કામ કરુ છુ
computers કંપ્યૂટર
children with disabilities વિકલાંગતા ધરાવતા બાળકો
I stay at home and look after the children હું ઘરે રહીને બાળકોની સંભાળ રાખુ છુ
I'm a housewife હું ઍક ગૃહિણી છુ

રોજગાર અંગેની પરીસ્થિતિ

I've got a part-time job મારી પાસે ઍક પાર્ટ ટાઇમ નોકરી છે
I've got a full-time job મારી પાસે ઍક પૂરા સમયની નોકરી છે
I'm … હું … છુ
unemployed બેરોજગાર
out of work કામ વગરનો/વગરની
looking for work કામ શોધી રહ્યો/રહી
looking for a job નોકરી શોધી રહ્યો/રહી
I'm not working at the moment હું હાલના સમયે કામ નથી કરી રહ્યો/રહી
I've been made redundant હું કામ થી કાઢી મૂકાયેલ છુ
I was made redundant two months ago હું બે મહિના પહેલા કામ થી કાઢી મૂકાયેલ હતો/હતી
I do some voluntary work હું સ્વયં સેવા કરુ છુ
I'm retired હું નિવૃત થઈ ગયેલ છુ

તમે કોના માટે કામ કરો છો?

who do you work for? તમે કોના માટે કામ કરો છો?
I work for … હું … માટે કામ કરુ છુ
a publishers પ્રકાશકો
an investment bank ઍક બચત બૅંંક
the council નગરપાલિકા
I'm self-employed હું સ્વ રોજગાર છુ
I work for myself હું મારા માટે કામ કરુ છુ
I have my own business મારે મારો પોતાનો ધંધો છે
I'm a partner in … હું …માં ભાગીદાર છુ
a law firm ઍક કાયદાકીય પેઢી
an accountancy practice ઍક નામુ લખનારી કચેરી
an estate agents ઍક એસ્ટેટ એજન્ટ
I've just started at … મે હમણાં …માં કામ કરવાનુ શરૂ કર્યુ છે
IBM IBM

કામ કરવાની જગ્યા

where do you work? તમે ક્યાં કામ કરો છો?
I work in … હું …માં કામ કરુ છુ
an office ઍક કચેરી
a shop ઍક દુકાન
a restaurant ઍક રેસ્ટોરન્ટ
a bank ઍક બૅંક
a factory ઍક કારખાના
a call centre ઍક કૉલ સેંટર
I work from home હું ઘરે રહીને કામ કરુ છુ

તાલીમ તથા કામનો અનુભવ

I'm training to be … હું … બનવા માટે તાલીમ લઈ રહ્યો/રહી છુ
an engineer ઇંજિનિયર
a nurse નર્સ
I'm a trainee … હું … તાલીમાર્થી છુ
accountant નામુ લખનાર
supermarket manager સૂપરમાર્કેટ મૅનેજર
I'm on a course at the moment હું અત્યારે અભ્યાસ કરી રહ્યો/રહી છુ
I'm on work experience હું કામનો અનુભવ લઈ રહ્યો/રહી છુ
I'm doing an internship હું ઇન્ટર્નશિપ કરી રહ્યો/રહી છુ
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play