પરીવાર તથા સંબંધો

અહિયા પરિવાર તથા સંબંધો માટે કેટલાક અંગ્રેજી વાક્યો આપેલા છે. ભાઈઓ, બહેનો તથા પરિવારના અન્ય સભ્યો વિષે કેવી રીતે વાત કરવી તે અહિયા શીખો, તે ઉપરાંત તમારા પોતા વિષે વર્ણન કરો.

ભાઈઓ તથા બહેનો

do you have any brothers or sisters? શું તમારે કોઈ ભાઈ કે બહેન છે?
yes, I've got … હા, મારે … છે
a brother ઍક ભાઈ
a sister ઍક બહેન
an elder brother ઍક મોટો ભાઈ
a younger sister ઍક નાની બહેન
two brothers બે ભાઈઓ
two sisters બે બહેનો
one brother and two sisters ઍક ભાઈ અને બે બહેનો
no, I'm an only child ના, હું ઍક માત્ર બાળક છુ

બાળકો અને પૌત્ર/પૌત્રી

have you got any kids? તમારે કોઈ બાળક છે?
do you have any children? શું તમારે કોઈ બાળક છે?
yes, I've got … હા, મારે … છે
a boy and a girl ઍક પુત્ર અને ઍક પુત્રી
a young baby ઍક નાનું બાળક
three kids ત્રણ બાળકો
I don't have any children મારે કોઈ બાળકો નથી
do you have any grandchildren? શું તમારે કોઈ પૌત્ર/પૌત્રી છે?

માતા-પિતા તથા દાદા-દાદી

where do your parents live? તમારા માતા-પિતા ક્યાં રહે છે?
what do your parents do? તમારા માતા-પિતા શું કરે છે?
what does your father do? તમારા પિતા શું કરે છે?
what does your mother do? તમારી માતા શું કરે છે?
are your grandparents still alive? શું તમારા દાદા-દાદી હજુ જીવીત છે?
where do they live? તેઓ ક્યાં રહે છે?

સંબંધો

do you have a boyfriend? શું તમારે કોઈ પુરુષમીત્ર છે?
do you have a girlfriend? શું તમારે કોઈ સ્ત્રીમીત્ર છે?
are you married? શું તમે પરણીત છો?
are you single? શું તમે ઍકલા છો?
are you seeing anyone? શું તમે કોઈની જોડે છો?
I'm … હું … છુ
single ઍકલો/એકલી
engaged સગાઈ થયેલ
married પરણીત છુ
divorced છૂટા-છેડા લીધેલ
separated જુદો/જુદી થયેલ
a widow વિધવા
a widower વિધુર
I'm seeing someone હું કોઈની સાથે છુ

પાળતૂ પ્રાણીઓ

have you got any pets? શું તમારી પાસે કોઈ પાળતૂ પ્રાણીઓ છે?
I've got … મારી પાસે … છે
a dog and two cats ઍક કુતરૂ અને બે બિલાડી
a Labrador ઍક લૅબ્રાડૉર

નામ તથા ઉંમર પુછવી

what's his name? તેનુ નામ શું છે?
he's called … તેનું નામ … છે
Tom ટૉમ
what's her name? તેણીનું નામ શું છે?
she's called … તેણીનું નામ … છે
Mary મેરી
what are their names? તેઓના નામ શું છે?
they're called … તેઓના નામ … છે
Neil and Anna નીલ અને આના
how old is he? તે કેટલા વર્ષનો છે?
he's … તે … છે
twelve બાર વર્ષનો
how old is she? તેણી કેટલા વર્ષની છે?
she's … તેણી …ની છે
fifteen પંદર વર્ષ
how old are they? તેઓ કેટલા વર્ષના છે?
they're … તેઓ … વર્ષના છે
six and eight છ અને આઠ
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play