બસ તથા રૈલગાડી દ્વારા મુસફરી કરવી

જો તમે બસ અથવા ટ્રેન દ્વારા મુસાફરી કરી રહ્યા હો તો આમાંના કેટલાક શબ્દસમૂહો જરૂરી રહેશે. તમે સ્ટેશન્સ પર જોઇ શકો તેવા સંકેતોનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

બસ અથવા ટ્રેન સ્ટેશન ઉપર

where's the ticket office? ટિકેટ કચેરી ક્યા છે?
where are the ticket machines? ટિકેટ મશીન ક્યા છે?
what time's the next bus to …? … માટે હવે પછીની બસ ક્યારે છે?
Camden કૅમ્ડન
what time's the next train to …? … માટે હવે પછીની ટ્રેન કેટલા વાગે છે?
Leeds લીડ્સ
can I buy a ticket on the bus? શુ હું બસમાથી ટિકેટ લઈ શકુ?
can I buy a ticket on the train? શુ હું ટ્રેનમાથી ટિકેટ લઈ શકુ?
how much is a … to London? લંડન સુધી …ના કેટલા છે?
single સિંગલ
return રીટર્ન
first class single પ્રથમ વર્ગ સિંગલ
first class return પ્રથમ વર્ગ બંને રીટર્ન
I'd like a … to Bristol મને બ્રિસ્ટૉલ માટે … જોઈયે છીએ
single સિંગલ
return રીટર્ન
child single બાળકની સિંગલ
child return બાળકની રીટર્ન
senior citizens' single પ્રૌઢ વ્યક્તિ માટે સિંગલ
senior citizens' return પ્રૌઢ વ્યક્તિ માટે રીટર્ન
first class single પ્રથમ વર્ગ સિંગલ
first class return પ્રથમ વર્ગ રીટર્ન
are there any reductions for off-peak travel? શું ઓફ-પીક યાત્રા માટે કોઇ ઘટાડો છે?
when would you like to travel? તમે ક્યારે પ્રવાસ કરવાનુ પસંદ કરશો?
when will you be coming back? તમે ક્યારે પાછા આવશો?
I'd like a return to …, coming back on Sunday મને …ની રીટર્ન જોઇએ છીએ, રવિવારે ફરી આવીશ
Newcastle ન્યૂકેસલ
which platform do I need for …? મારે … ક્યુ પ્લૅટફૉર્મ લેવુ પડશે?
Manchester મૅનચેસ્ટર માટે
is this the right platform for …? શું … માટે આ સાચુ પ્લૅટફૉર્મ છે?
Cardiff કારડિફ
where do I change for …? … માટે મારે ક્યાં બદલવુ પડશે?
Exeter ઍક્સેટર
you'll need to change at … તમારે … પર બદલવુ પડશે
Reading રીડિંગ
can I have a timetable, please? શુ મને સમયપત્રક મળશે?
how often do the buses run to …? … માટે બસ કેટલી વારે ચાલે છે?
Bournemouth બોર્નમાઉથ
how often do the trains run to …? …માટે ટ્રેન કેટલી વારે ચાલે છે?
Coventry કોવેનટ્રી
I'd like to renew my season ticket, please મહેરબાની કરીને હું મારો પાસ ફરીથી બનાવવા માગુ છુ
the next train to arrive at Platform 2 is the 16.35 to Doncaster પ્લૅટફૉર્મ 2 ઉપર હવે પછી 16:35 ની ડોનકાસટરર ની ટ્રેન આવશે
Platform 11 for the 10.22 to Guildford પ્લૅટફૉર્મ 11 ઉપર10:22 ની ગિલ્ડ્ફર્ડ માટે
the next train to depart from Platform 5 will be the 18.03 service to Penzance પ્લૅટફૉર્મ 5 પર થી જવા વાળી હવે પછી ની ટ્રેન18:03 ની પેન્જ઼ૅનસ ની છે
the train's running late ટ્રેન મોડી ચાલી રહી છે
the train's been cancelled ટ્રેન રદ્દબાતલ કરવા મા આવી છે

બસ અથવા ટ્રેન મા

does this bus stop at …? શું આ બસ … ઉભી રહે છે?
Trafalgar Square ટ્રાફલ્ગેર સ્ક્વેર
does this train stop at …? શું આ ટ્રેન … ઉભી રહે છે?
Leicester લીસ્ટર
could I put this in the hold, please? મહેરબાની કરીને હું આને હોલ્ડ ઉપર રાખી શકુ ?
could you tell me when we get to …? શું તમે મને કહી શકશો કે આપણે ક્યારે … પહોંચીશુ?
the university કોલેજે
could you please stop at …? શું તમે … પર ઉભા રહી શકશો?
the airport હવાઈ મથક
is this seat free? શુ આ જગ્યા ખાલી છે?
is this seat taken? શુ આ જગ્યા ઉપર કોઈ બેઠુ છે?
do you mind if I sit here? તમને વાંધો ના હાય તો હું અહિયા બેસુ?
tickets, please મહેરબાની કરીને, ટિકેટ દેખાડો
all tickets and railcards, please ટિકેટ તથા રેલકાર્ડ દેખાડો
could I see your ticket, please? શુ હું તમારી ટિકેટ જોઈ શકુ?
I've lost my ticket મારી ટિકેટ ખોવાઈ ગઈ છે
what time do we arrive in …? આપણે … કેટલા વાગે પહોંચીશું?
Sheffield શેફીલ્ડ
what's this stop? આ સ્ટોપ નુ નામ શુ છે?
what's the next stop? હવે પછી ના સ્ટોપ નુ નામ શુ છે?
this is my stop આ મારૂ સ્ટોપ છે
I'm getting off here હું અહિયા ઉતરી રહ્યો છુ
is there a buffet car on the train? શુ ટ્રેન મા રસોડુ છે?
do you mind if I open the window? જો તમને વાંધો ના હાય તો હું બારી ખોલુ?
we are now approaching London Kings Cross આપણે હવે લંડન કિંગ્સ ક્રૉસ પહોચી રહ્યા છે
this train terminates here આ ટ્રેન અહિયા પુરી થાય છે
all change, please મહેરબાની કરી ને બધા બદલો
please take all your luggage and personal belongings with you મહેરબાની કરી ને તમારો બધો સામાન તથા અંગત વસ્તુઓ જોડે રાખો

ટ્યૂબ (લંડન ભૂગર્ભ રેલવે)

could you tell me where the nearest Tube station is? શુ તમે મને કહી શકશો નજીક નુ ટ્યૂબ સ્ટેશન ક્યા છે?
where's there a map of the Underground? ભૂગર્ભ રેલવે નો નકશો ક્યા છે?
over there ત્યા છે
which line do I need for Camden Town? કૅમ્ડન નગર માટે કઈ લાઇન લેવી પડશે?
how many stops is it to …? … માટે કેટલા સ્ટોપ છે?
Westminster વેસ્ટમિનીસ્ટર
I'd like a Day Travelcard, please મહેરબાની કરીને, હું ટ્રાવેલ કાર્ડ લેવાનુ પસંદ કરીશ
which zones? કયા વિભાગનુ?
zones 1-2 વિભાગ 1-2
I'd like an Oyster card, please હું ઓયસ્ટેરકાર્ડ લેવાનુ પસંદ કરીશ ( ભૂગર્ભ રેલવે મા પ્રવાસ કરવા માટે ની ટિકેટ) (લંડનમાં જાહેર પરિવહનમાં મુસાફરી કરવા માટે પ્રિપઇડ કાર્ડ)
I'd like to put £10 on it હું £10 નાખવાનુ પસંદ કરીશ

વસ્તુઓ જે તમે કદાચ જોવો

Tickets ટિકેટો
Platform પ્લૅટફૉર્મ
Waiting room રાહ જોવા માટે નો કક્ષ
Left luggage મુકેલો સામાન
Lost property ખોવાઈ ગયેલી વસ્તુઓ
Underground ભૂગર્ભ
Bus stop બસ સ્ટોપ
Request stop વિનંતી કરેલુ સ્ટોપ
On time સમય પર
Expected વીચારેલુ
Delayed મોડુ થયેલુ
Cancelled રદ્દ થયેલુ
Calling at ... ઉભુ રહેશે...
Seat બેઠક / જગ્યા
Car ગાડી
Priority seat પ્રાથમિકતા બેઠક (બેઠક જે એ લોકો જે ઊભા રહેવા ઓછા સક્ષમ જેમ કે સગર્ભા સ્ત્રીઓ, વૃદ્ધ, અથવા અપંગ છે તેને આપવામાં આવવી જોઇએ)
To trains ટ્રેન તરફ
Trains to London લંડન તરફ ની ટ્રેનો
Way out બહાર જવા માટે નો રસ્તો
Mind the gap જગ્યા ધ્યાન મા રાખો
Northbound platform ઉત્તર બાજુ ના પ્લૅટફૉર્મ
Eastbound platform પૂર્વ બાજુ ના પ્લૅટફૉર્મ
Southbound platform દક્ષિણ બાજુ ના પ્લૅટફૉર્મ
Westbound platform પશ્ચિમ બાજુ ના પ્લૅટફૉર્મ
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play