બૅંકમાં

જ્યારે તમે બૅંક જવાના હો કે કૅશ મશીનનો ઉપયોગ કરવાના હો ત્યારે આ કેટલાક અંગ્રેજી વાક્યોનો તમારે ઉપયોગ કરવો પડશે.

વ્યવહારો કરવા

I'd like to withdraw £100, pleaseમહેરબાની કરીને, હું £100 ઉપાડવા માગુ છુ
I want to make a withdrawalહું પૈસા ઉપાડવા માગુ છુ
How would you like the money?તમને પૈસા કેવી રીતે જોઈશે?
In tens, please (ten pound notes)મહેરબાની કરીને, દસ ની નોટ
Could you give me some smaller notes?શુ તમે મને થોડી નાની નોટ આપશો ?
I'd like to pay this in, pleaseમહેરબાની કરીને,હું આ ભરવા માગુ છુ
I'd like to pay this cheque in, pleaseમહેરબાની કરીને, હું આ ચેક ભરવા માગુ છુ
How many days will it take for the cheque to clear?આ ચેક પાસ થતા કેટલા દિવસ લાગશે?
Have you got any …?શુ તમારી પાસે કોઈ … છે?
identificationઓળખપત્ર
ID (identification નું સંક્ષિપ્ત)આઈ.ડી
I've got my …મારી પાસે … છે
passportમારો પાસપોર્ટ
driving licenceમારૂ ડ્રાઇવિંગ લાઇસેન્સ
ID cardઓળખપત્ર
Your account's overdrawnતમારુ ખાતુ વધારે ઉપાડ દેખાડે છે
I'd like to transfer some money to this accountહું આ ખાતામા થોડા પૈસા ભરવા માગુ છુ
Could you transfer £1000 from my current account to my deposit account?શુ તમે મારા ચાલુ ખાતા માથી £1000 મારા બચત ખાતા મા નાખી શકશો?

બીજી સેવાઓ

I'd like to open an accountમારે ખાતુ ખોલાવવુ છે
I'd like to open a personal accountમારે ઍક પોતાનુ ખાતુ ખોલાવવુ છે
I'd like to open a business accountમારે ઍક ધંધાનુ ખાતુ ખોલાવવુ છે
Could you tell me my balance, please?મહેરબાની કરીને, મને જૅમા રકમ કહેશો?
Could I have a statement, please?મહેરબાની કરીને, મને સ્ટેટ્મેંટ મળશે?
I'd like to change some moneyમારે થોડા પૈસા બદલવા છે
I'd like to order some foreign currencyમારે થોડી વિદેશી હુંડિયામણ જોઈશે
What's the exchange rate for euros?યૂરો માટેનો ઍક્સચેંજ ભાવ શુ છે?
I'd like some …મારે થોડા … જોઈઍ છે
eurosયૂરો
US dollarsઅમેરિકન ડૉલર
Could I order a new chequebook, please?મહેરબાની કરીને, શુ હું ઍક નવી ચેક બુક ની અરજી કરી શકુ?
I'd like to cancel a chequeહું ચેક કેન્સલ કરાવવા માગું છું
I'd like to cancel this standing orderહું આ સ્ટૅંડિંગ ઑર્ડર રદ્દ કરવા માગુ છુ

અન્ય ઉપયોગી શબ્દસમૂહો

Where's the nearest cash machine?સૌથી નજીકનું કેશ મશીન ક્યાં છે?
What's the interest rate on this account?આ ખાતા પર વ્યાજ નો દર શુ છે?
What's the current interest rate for personal loans?વ્યક્તિગત લોન માટેનો ચાલુ વ્યાજદર શુ છે?
I've lost my bank cardમે મારૂ બૅંક કાર્ડ ખોઇ નાખ્યુ છે
I want to report a …મારે … બાબતે નોંધ કરાવવી છે
lost credit cardખોવાયેલા ક્રેડિટ કાર્ડ
stolen credit cardચોરાયેલ ક્રેડિટ કાર્ડ
We've got a joint accountઅમારૂ સહિયારૂ ખાતુ છે
I'd like to tell you about a change of addressહું મારા ઘરના સરનામા બદલવા બાબત વાત કરવા માગુ છુ
I've forgotten my Internet banking passwordહું મારા ઇન્ટરનેટ બેંકિગનો પાસવર્ડ ભૂલી ગયો/ગઇ છું
I've forgotten the PIN number for my cardહું મારા કાર્ડનો PIN નંબર ભૂલી ગયો/ગઇ છું
I'll have a new one sent out to youહું તમને નવું મોકલી આપીશ
Could I make an appointment to see …?શુ હું …ને મળવા માટેનો સમય લઈ શકુ?
the managerમૅનેજર
a financial advisorપૈસાના સલાહકાર
I'd like to speak to someone about a mortgageહું કોઈની સાથે ગીરવે મૂકવા બાબત વાત કરવા માગુ છુ

કૅશ મશીન નો ઉપયોગ કરવો

Insert your cardતમારુ કાર્ડ નાખો
Enter your PINતમારો PIN નાખો
Incorrect PINખોટો PIN
Enterનાખો
Correctસાચો
Cancelરદ્દ
Withdraw cashપૈસા ઉપાડવા
Other amountબીજી રકમ
Please waitમહેરબાની કરીને, રાહ જુઓ
Your cash is being countedતમારી રોકડ ગણાઇ રહી છે
Insufficient fundsઅપૂરતા પૈસા
Balanceજમા
On screenસ્ક્રીન ઉપર
Printedછાપેલુ
Another service?બીજી કોઈ સેવા?
Would you like a receipt?શુ તમને રસીદ જોઈશે?
Remove cardકાર્ડ કાઢો
Quitછોડી દો
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો