મહેમાનની આગતા સ્વાગતા કરવી

અહીં જો તમે મહેમાનોનું મનોરંજન કરી રહ્યા હો અથવા કોઈના ઘરની મુલાકાત લઈ રહ્યા હો ત્યારે તમે ઉપયોગ કરી શકો તેવા અંગ્રેજી શબ્દસમૂહો આપ્યા છે.

આગમન વખતે

come on in! અંદર આવો!
good to see you! તમને જોઈને ઘણી ખુશી થઈ
you're looking well તમે ઘણા સરસ દેખાઈ રહ્યા છો
please take your shoes off મહેરબાની કરીને, તમારા બૂટ કાઢી નાખો
can I take your coat? શુ હું તમારો કોટ લઈ શકુ?
sorry we're late માફ કરશો, અમે મોડા છે
did you have a good journey? શુ તમારી યાત્રા સારી હતી?
did you find us alright? તમને સરનામુ બરાબર મળી ગયુ?
I'll show you your room હું તમને તમારો રૂમ દેખાડુ
this is your room આ તમારો રૂમ છે
would you like a towel? શું તમને ટુવાલ જોઈશે?
make yourself at home તમે પોતાનુ ઘર સમજીને રહો

પીણાં ઓફર કરવા

can I get you anything to drink? શુ હું તમારા માટે કઈ પીવા માટે લાવુ?
would you like a tea or coffee? તમે ચા લેશો કે કૉફી?
how do you take it? તમે તે કેવી રીતે લો છો?
do you take sugar? શુ તમે ખાંડ લેશો?
do you take milk? શુ તમે દૂધ લેશો?
how many sugars do you take? તમે કેટલી ખાંડ લેશો?
would you like a …? શું તમે … લેશો?
soft drink ઠંડુ
beer બિયર
glass of wine એક ગ્લાસ વાઇન
gin and tonic જિન તથા ટૉનિક

બીજા ઉપયોગી વાક્યો

have a seat! બેસો!
let's go into the … ચાલો …માં જઈએ
lounge લાઉંજ
living room મુખ્ય રૂમ
dining room જમવાના રૂમ
do you mind if I smoke here? હું અહિયા ધુમ્રપાન કરુ તો તમને કાઇ વાંધો તો નથી ને?
I'd prefer it if you went outside જો તમે બહાર ગયા હોત તો મને ગમ્યુ હોત
are you ready to eat now? શુ તમે જમવા માટે તૈયાર છો?
who's driving tonight? આજે રાતે કોણ ચલાવવાનુ છે?
could I use your phone? શુ હું તમારો ફોન વાપરી શકુ?
your taxi's here તમારી ટૅક્સી આવી ગઈ
thanks for coming આવવા બદલ આભાર
have a safe journey home ઘરે સંભાળીને જજો
thanks for a lovely evening આ સુંદર સાંજ બદલ આભાર
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play