યાત્રિ માહિતી કાર્યાલયમાં

મોટાભાગના યુકેના શહેરોમાં એક પ્રવાસન માહિતી ઓફિસ હોય છે જ્યાં તમે હોટેલ્સ, રેસ્ટોરાં અને મનોરંજન સહિત મુલાકાતી સુવિધાઓની એક સમગ્ર શ્રેણી વિશે આ શબ્દસમૂહોનો ઉપયોગ કરીને જાણી શકો છો.

આવાસ શોધવો

we're looking for accommodation અમે રહેવા માટે જગ્યા ગોતિઍ છે
we need somewhere to stay અમારે ક્યાક્ તો રહેવુ પડશે
do you have a list of …? શુ તમારી પાસે …ની યાદી છે?
hotels હોટલો
B&Bs; (bed and breakfasts નું સંક્ષિપ્ત) સુવાનુ તથા નાસ્તો આપતી હોટલો
youth hostels જુવાનો માટેના છાત્રાલય
campsites કેમ્પ સાઇટ
what sort of accommodation are you looking for? તમને કયા પ્રકારનુ રહેઠાણ જોઈશે?
can you book accommodation for me? શુ તમે મારા માટે આવાસ આરક્ષિત કરી શકશો?

આસપાસ જવું

do you have a map of the …? શુ તમારી પાસે …નો નકશો છે?
city શહેર
town નગર
where's the …? … ક્યાં છે?
city centre સીટી સેન્ટર
art gallery સાંસ્કૃતીક કેન્દ્ર
museum સંગ્રહસ્થાન
main shopping area મુખ્ય ખરીદી બજાર
market બજાર
railway station રેલવે સ્ટેશન
what's the best way of getting around the city? શહેર મા ફરવાનો સૌથી સરસ રસ્તો કયો છે?
where can I hire a car? હું ક્યાથી ઍક ગાડી ભાડે કરી શકુ?

ઘટનાઓ અને પ્રવૃત્તિઓ

what are you interested in? તમને શૅમા રસ છે?
are there any … on at the moment? અત્યારે ક્યાય કોઈ … ચાલે છે?
exhibitions પ્રદર્શન
cultural events સાંસ્કૃતીક પ્રવૃતિઓ
sporting events રમત ગમતની પ્રવૃતિઓ
are there any …? શુ અહિયા કોઈ … છે
excursions હરવા-ફરવાની જગ્યા
tours પ્રવાસો
day trips ઍક દિવસનો પ્રવાસ
is there a city tour? શુ કોઈ શહેર યાત્રા છે?
could you tell us what's on at the …? શું તમે અમને કહી શકશો કે …માં શું છે?
cinema સિનેમા
theatre થિયેટર
concert hall સંગીતના હૉલ
opera house ઓપેરા હાઉસ
can I book tickets here? શુ હું અહિયા ટિકેટ આરક્ષિત કરવી શકુ?
do you have any brochures on …? શુ તમારી પાસે … માટે કોઈ પત્રિકા છે?
local attractions સામાન્ય આકર્ષણ
can you recommend a good restaurant? શુ તમે કોઈ સારી રેસ્ટોરેંટ કહી શકો?
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play