વાળંદ પાસે

અહી કેટલાક અંગ્રેજી વાક્યો છે જે તમે વાળદ ની ત્યા વાળ ક્પાવા જાઓ કે કલર કરાવા જાઓ ત્યારે કામ લાગશે.

I'd like a haircut, please મારે વાળ ક્પાવા છે
do I need to book? શુ મારે આરક્ષણ કરાવવુ પડશે?
are you able to see me now? શુ તમે હવે મને જોઈ શકો છો?
would you like to make an appointment? શુ તમે આરક્ષણ કરવા માગો છો?
would you like me to wash it? શુ તમે આવુ ઈચ્છો છો કે હું તેને ધોવુ?
what would you like? તમને શુ ગમશે?
how would you like me to cut it? હું કેવી રીતે કાપુ તો તમને ગમશે?
I'll leave it to you હું ઍ તમારા ઉપર છોડુ છુ
I'd like … મારે … છે
a trim ટ્રિમ કરાવવા
a new style નવી સ્ટઈલ કરાવવી
a perm પર્મ કરાવવા
a fringe ફ્રિંજ કરાવવા
some highlights થોડો કલર કરાવવા
it coloured કલર કરાવા
just a trim, please મહેરબાની કરીને, ફક્ત ટ્રિમ
how short would you like it? તમારે તેને કેટલા નાના કરવા છે?
not too short વધુ નાના નહી
quite short ખૂબ નાના
very short ઘણા નાના
grade one ગ્રેડ એક (3mm ની લંબાઈ સુધી શેવ કરેલુ)
grade two ગ્રેડ બે (6mm ની લંબાઇ સુધી શેવ કરેલુ)
grade three ગ્રેડ ત્રણ (9mm ની લંબાઇ સુધી શેવ કરેલુ)
grade four ગ્રેડ ચાર (12mm ની લંબાઇ સુધી શેવ કરેલુ)
completely shaven સંપૂર્ણ રીતે શેવ કરેલું
do you have a parting? શુ તમે પાથી પાડો છો?
square at the back, please ક્રુપા કરી, પાછળથી ચોરસ રાખજો
tapered at the back, please ક્રુપા કરી, પાછળ ઓછા વાળ રાખજો
that's fine, thanks આભાર, તે બરાબર છે
what colour would you like? તમને કયો કલર ગમશે?
which of these colours would you like? આમથી કયો રંગ તમને ગમશે?
would you like it blow-dried? તમે બ્લો-ડ્રાય કરાવું ગમશે?
could you trim my beard, please? મહેરબાની કરીને, શુ તમે મારી દાઢી ટ્રિમ કરશો?
could you trim my moustache, please? મહેરબાની કરીને, મારી મુછ ટ્રિમ કરશો?
would you like anything on it? તમને આની ઉપર કાઈ જોઈઍ?
a little wax થોડુ વૅક્સ
some gel થોડુ જેલ
some hairspray થોડુ હેરસ્પ્રે
nothing, thanks આભાર, કાઇ નહી
how much do I owe you? મારે તમને કેટલા ચૂકવવાના છે?

તમે જોઈ શકશો તે વસ્તુઓ

Hairdressers હેરડ્રેસર
Barbers વાળંદ
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો