સંગ્રહસ્તાન તથા પ્રદર્શન હૉલ

આ વિભાગમાંના શબ્દસમૂહો તમને તમારી સંગ્રહાલય અને આર્ટ ગેલેરીની મુલાકાતોનો તમે આનંદ લો તે માટે મદદ કરશે.

આગમન વખતે

how much is it to get in? અંદર પ્રવેશ ના કેટલા છે?
is there an admission charge? શુ કોઈ પ્રવેશ ફી છે?
only for the exhibition ફક્ત પ્રદર્શન માટે
what time do you close? તમે કેટલા વાગે બંધ કરો છો?
the museum's closed on Mondays સંગ્રહસ્થાન સોમવારે બંધ હોય છે
can I take photographs? શુ હું ફોટા પાડી શકુ?
would you like an audio-guide? શુ તમને માર્ગદર્શન જોઈશે?
are there any guided tours today? શુ આજે કોઈ માર્ગદર્શિત યાત્રા છે?
what time does the next guided tour start? હવે પછીની માર્ગદર્શિત યાત્રા કેટલા વાગે ચાલુ થશે?
where's the cloakroom? બાથરૂમ ક્યા છે?
we have to leave our bags in the cloakroom અમારે અમારો સમાન રૂમ મા મુકવો પડશે
do you have a plan of the museum? શુ તમારી પાસે સંગ્રહસ્થાન નો પ્લાન છે?

સંગ્રહસ્થાન કે ગેલેરી ની અંદર

who's this painting by? આ ચિત્ર કોનુ છે?
this museum's got a very good collection of … આ સંગ્રહસ્થાનમાં …નો ઘણો સારસ સંગ્રહ છે
oil paintings ઓઈલ પેઈન્ટીંગ
watercolours પાણીના રંગો
portraits પૉટ્રેટ
landscapes લૅંડસ્કૅપ
sculptures મૂર્તિઓ
ancient artifacts જૂના સામાન
pottery ઘડા
do you like …? તમને … ગમે છે?
modern art આધુનિક કલા
classical paintings જૂના ચિત્રો
impressionist paintings પ્રભાવવાદી ચિત્રો

વસ્તુઓ જે તમે કદાચ જુઓ

Free admission પ્રવેશ મફત
No photography ફોટા પાડવા નહી
Cloakroom સામાન મૂકવાની જગ્યા
Café કેફે
Gift shop ભેટ ની દુકાન
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો