સેવાઓ અને મરામત

જો તમારી પાસે કોઈપણ વ્યક્તિગત વસ્તુઓ હોય કે જેનું સમારકામ અથવા સફાઈ કરવાની જરૂર હોય તો, આ શબ્દસમૂહો મદદરૂપ થશે.

સામાન્ય સમારકામ

do you know where I can get my … repaired? શુ તમને ખબર છે, હું … ક્યા રિપેર કરવી શકુ?
phone મારો ફોન
watch મારી ઘડિયાળ
camera કૅમરા
shoes મારા બૂટ
the screen’s broken સ્ક્રીન તૂટેલી છે
there's something wrong with … …માં કાઇ ખામી છે
my watch મારી ઘડિયાળ
this radio આ રેડિયા
do you do … repairs? શુ તમે … રિપેર કરો છો?
television ટી. વી
computer કંપ્યૂટર
laptop લૅપટૉપ
how much will it cost? તેનો કેટલો ખર્ચો થશે?
when will it be ready? તે ક્યારે તૈયાર થઈ જશે?
how long will it take? તેને કેટલો સમય લાગશે?
I can do it straight away હૂ તેને તરત જ કરી શકીશ
it'll be ready … તે … તૈયાર થઈ જશે
by tomorrow કાલ સુધીમા
next week આવતા અઠવાડિયે
I won't be able to do it for at least two weeks હું તેને ઓછામા ઓછા બે અઠવાડિયા સુધી નહી કરી શકુ
are you able to repair it? શુ તમે તેને રિપેર કરી શકશો?
we can't do it here અમે તેને અહિયા નહી કરી શકીઍ
we're going to have to send it back to the manufacturers આપણે તેને ઉત્પાદક પાસે પાછુ મોકલવુ પડશે
it's not worth repairing તે રિપેર કરવા યોગ્ય નથી
my watch has stopped મારી ઘડિયાળ બંધ થઈ ગઈ છે
can I have a look at it? શુ હું તેને જોઈ શકુ?
I think it needs a new battery મારા મત મુજબ તેમા નવી બૅટરીની જરૂર છે
I've come to collect my … હું … લેવા આવ્યો/આવી છુ
watch મારી ઘડિયાળ
computer મારૂ કંપ્યૂટર

ફોટા પાડવાની કલા

could you print the photos on this memory card for me? શું તમે મારા માટે ફોટોઝને આ મેમરી કાર્ડ પર પ્રિંટ કરી શકો છો?
could you print the photos on this memory stick for me? શું તમે મારા માટે ફોટોઝને આ મેમરી સ્ટીક પર પ્રિંટ કરી શકો છો?
would you like matt or gloss prints? તમે મૅટ પ્રિન્ટ પસંદ કરશો કે ગ્લોસ?
what size prints would you like? તમને ક્યા માપની પ્રિંટ્સ ગમશે?

ધોબી પાસે

could I have this suit cleaned? શુ મને આ સૂટ સાફ થઈને મળશે?
how much do you charge for a shirt? ઍક શર્ટના તમે કેટલા લો છો?

અહિયા કેટલાક વાક્યો છે જે તમને કોઈ પૅંટ આલ્ટર કરાવવુ હાય ત્યારે કામ મા આવશે. યાદ રાખો કે ઍક ઈંચ આટલે લગભગ 2.5 cm થી થોડુ વધારે

could you take these trousers up an inch? શુ તમે આ પૅંટ ઍક ઈંચ ઉંચુ કરી આપશો?
could you take these trousers down an inch? શુ તમે આ પૅંટ ઍક ઈંચ નીચુ કરી આપશો?
could you take these trousers in an inch? શુ તમે આ પૅંટ ઍક ઈંચ અંદર વાળી આપશો?
could you take these trousers out two inches? શુ તમે આ પૅંટ બે ઈંચ બહાર વાળી આપશો?

ચાવી બનાવવી તથા જૂતા નુ સમારકામ

could I have these shoes repaired? શુ મને આ જુતા રિપેર કરીને મળશે?
could you put new … on these shoes for me? શુ તમે મને આ જૂતામાં … નાખી આપશો?
heels નવી ઍડી
soles નવા તળીયા
could I have this key cut? શુ મને આ ચાવી કાપી આપશો?
could I have these keys cut? શુ મને આ ચાવીઓ કાપી આપશો?
I'd like one copy of each of these, please મહેરબાની કરીને, મને આ બધાની ઍક નકલ જોઈશે
could I have a key ring? શું મને કી-ચેન મળશે?
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો