સ્વાસ્થય

તમે તમારા આરોગ્ય વિશે વાત કરતી વખતે આ અંગ્રેજી શબ્દસમૂહોને મદદરૂપ પામી શકો છો.

લક્ષણો કહેવા

what's the matter? વાત શુ છે?
I'm not feeling well મારી તબીયત સારી નથી
I'm not feeling very well મને કાઇ સારુ લાગી રહ્યુ નથી
I feel ill મને લાગે છે કે હું માંદો છુ
I feel sick મને લાગે છે કે હું માંદો છુ
I've cut myself મને કાપો પડ્યો છે
I've got a headache મને માથુ દુખે છે
I've got a splitting headache મને ખૂબ જ માથુ દુખે છે
I'm not well મને ઠીક નથી
I've got flu મને શરદી છે
I'm going to be sick હું બીમાર પડવાનો છુ
I've been sick હું બીમાર છુ
I've got a pain in my … મને …માં દુખાવો છે
neck ગરદન
my … are hurting મારા … દુખે છે
feet પગ
knees ઘુટણ
my back hurts મારી કમર દુખે છે

બીજા ઉપયોગી વાક્યો

have you got any …? શું તમારી પાસે … છે?
painkillers પીડાનાશક
paracetamol પરસેટામોલ
aspirin આસ્પ્રિન
plasters પાટો
how are you feeling? તમને કેવુ લાગે છે?
are you feeling alright? તમને બરાબર લાગે છે?
are you feeling any better? તમને કઈ સારુ લાગે છે?
I hope you feel better soon હું આશા રાખુ કે તમને જલ્દી સારુ થઈ જાય
get well soon! જલ્દી સારા થઈ જાઓ!
I need to see a doctor મારે ડૉક્ટર ને મળવુ પડશે
I think you should go and see a doctor મારા માટે તમારે ડૉક્ટર ને મળવુ જોઈઍ
do you know a good …? શું તમે કોઈ સારા …ને જાણો છો?
doctor ડૉક્ટર
dentist દાંતના ડૉક્ટર
do you know where there's an all-night chemists? શુ તમે કોઈ આખી રાત ચાલુ રહેતી હોય આવી દવાની દુકાન જાણો છો?
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play