હોટેલ તથા આવાસ

રહેઠાણ પસંદ કરતી વખતે આ અભિવ્યક્તિઓ ઉપયોગમાં આવે છે.

can you recommend any good …? શુ તમે મને કોઈ સારી …નુ સૂચન કરી શકશો?
hotels હોટેલ
B&Bs; (bed and breakfasts નું સંક્ષિપ્ત) સૂવુ તથા ખાવુ (ઍવી નાની હોટેલ કે જેમા સવારનો નાસ્તો શામેલ હોય)
self-catering apartments જાતે ખાવાનુ બનાવી ને રહી શકાય તેવી જગ્યા
youth hostels જુવાન લોકો માટેની છાત્રાલય
campsites તંબુ નાખવાની જગ્યા
how many stars does it have? તેને કેટલા તારક મળેલા છે?
I'd like to stay in the city centre હું શહેરની મધ્ય મા રહેવાનુ પસંદ કરીશ
how much do you want to pay? તમે કેટલુ ભાડુ ભરવા માગો છો?
how far is it from the …? તે … થી કેટલુ દૂર છે?
city centre સીટી સેંન્ટર
airport હવાઈ મથક
railway station રેલવે સ્ટેશન
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play