અઠવાડિયા ના દિવસો

ઇટૅલિયનમાં અઠવાડિયાના દિવસ કેવી રીતે કહેવા તે જાણો. નોંધ લો કે આ પ્રારંભિક કેપીટલ અક્ષર સાથે લખવામાં આવતા નથી.

Che giorno è oggi?આજે કયો વાર છે?
lunedíસોમવાર
martedíમંગળવાર
mercoledíબુધવાર
giovedíગુરુવાર
venerdíશુક્રવાર
sabatoશનિવાર
domenicaરવિવાર
ogni lunedìદર સોમવારે
ogni martedìદર મંગળવારે
ogni mercoledìદર બુધવારે
ogni giovedìદર ગુરૂવારે
ogni venerdìદર શુક્રવારે
ogni sabatoદર શનિવારે
ogni domenicaદર રવિવારે
di lunedìદર સોમવારે
di martedìદર મંગળવારે
di mercoledìદર બુધવારે
di giorvedìદર ગુરૂવારે
di venerdìદર શુક્રવારે
di sabatoદર શનિવારે
di domenicaદર રવિવારે
sound

આ પાના પરના દરેક ઇટૅલિયન શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.