નંબર

ઇટૅલિયનમાં નંબર કેવી રીતે કહેવા તે જાણો.

ગણીતિક આંકડા

zeroશૂન્ય
unoઍક
dueબે
treત્રણ
quattroચાર
cinqueપાંચ
sei
setteસાત
ottoઆઠ
noveનવ
dieciદસ
undiciઅગિયાર
dodiciબાર
trediciતેર
quattordiciચૌદ
quindiciપંદર
sediciસોળ
diciassetteસત્તર
diciottoઅઢાર
diciannoveઓગણીસ
ventiવીસ
ventunoઍક્વીસ
ventidueબાવીસ
ventitreત્રેવીસ
trentaત્રીસ
trentuno
trentadue
trentatre
quarantaચાલીસ
cinquantaપચાસ
sessantaસાઈઠ
settantaસિત્તેર
ottantaઍસી
novantaનેવુ
centoસો, ઍક સો
duecentoબસો
trecentoત્રણસો
milleહજાર, ઍક હજાર
duemilaબે હજાર
tremilaત્રણ હજાર
un milioneઍક લાખ
un miliardoદસ લાખ

બેકી નંબર

primoઍક
secondoબીજુ
terzoત્રીજુ
quartoચોથુ
quintoપાંચમુ
sesto
settimoસાતમુ
ottavoઆઠમુ
nonoનવમુ
decimoદસમુ
undicesimoઅગીયારમુ
dodicesimoબારમુ
tredicesimoતેરમુ
quattordicesimoચૌદમુ
quindicesimoપંદરમુ
sedicesimoસોળમુ
diciassettesimoસત્તરમુ
diciottesimoઅઢારમુ
diciannovesimoઓગણીસમુ
ventesimoવીસમુ
trentesimoત્રીસમુ
quarantesimoચાલીસમુ
cinquantesimoપચાસમુ
sessantesimoસાઇઠમુ
settantesimoસિત્તેરમુ
ottantesimoઍસીમુ
novantesimoનેવુમુ
centesimoસોમુ
sound

આ પાના પરના દરેક ઇટૅલિયન શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.