આપાતકાલીન

અહિયા આપાતકાલીન પરીસ્થિતિમાંં ઉપયોગમાંં આવે તેવા કેટલાક ઇટૅલિયનવાક્યો તથા ભાવો આપેલ છે, આશા રાખીએ કે તેનો ઉપયોગ કરવાની તમને જરૂર ના પડે।

નોંધ લો કે એક વાસ્તવિક કટોકટીમાં, તમે 113 પર ફોન કરીને ઇટાલીમાં કટોકટી સેવાઓનો સંપર્ક કરી શકો છો.

Aiuto!મદદ!
Faccia attenzione!સંભાળ રાખજો!
attenzione! અથવા attento!ધ્યાન રાખજો!
Per favore mi aiutiમેહરબાની કરીને મને મદદ કરો

બીમારી સબંધીત આપાતકાલીન પરીસ્થિતિઓ

Chiami un'ambulanza!ઍમબ્યૂલૅન્સ બોલાવો!
Ho bisogno di un dottoreમારે ઍક ડૉક્ટર ની જરૂર છે
C'è stato un incidenteત્યા ઍક અકસ્માત થયો છે
Fate presto per favore!મેહરબાની કરીને જલ્દી કરો!
Mi sono tagliatoમને કાપો પડ્યો છે (એક માણસે કહ્યું)
Mi sono tagliataમને કાપો પડ્યો છે (એક મહિલાએ કહ્યું)
Mi sono bruciatoહું દાઝી ગયો છુ (એક માણસે કહ્યું)
Mi sono bruciataહું દાઝી ગયો છુ (એક મહિલાએ કહ્યું)
Stai bene?તમે બરાબર છો? (અનૌપચારિક)
Sta bene?તમે બરાબર છો? (ઔપચારિક)
State tutti bene?શું બધા બરાબર છે?

ગુનો

Al ladro!થોભો, ચોર!
Chiami la polizia!પોલીસ ને બોલાવો!
Mi hanno rubato il portafoglioમારૂ પાકીટ ચોરાયી ગયુ છે
Mi hanno rubato la borsettaમારૂ પાકીટ ચોરાયી ગયુ છે
Mi hanno rubato la borsaમારો બગલથેલો ચોરાયી ગયો છે
Mi hanno rubato il computer portatileમારૂ લૅપટૉપ ચોરાયી ગયુ છે
Vorrei denunciare un furtoમારે ચોરીની ફરિયાદ નોંધાવવી છે
Mi hanno scassinato l'autoમારી ગાડીને અકસ્માત થયો છે
Sono stato rapinatoહું લૂંટાઈ ગયો છું (એક માણસે કહ્યું)
Sono stato rapinataહું લૂંટાઈ ગયો (એક મહિલાએ કહ્યું)
Sono stato aggreditoમારી ઉપર હુમલો થયો છે (એક માણસે કહ્યું)
Sono stata aggreditaમારી ઉપર હુમલો થયો છે (એક મહિલાએ કહ્યું)

આગ

Al fuoco!આગ!
Chiami i pompieri!અગ્નિશામક દળનો સંપર્ક કરો!
Può sentire l'odore di bruciato?શુ તમને બળવાની વાસ આવે છે?
C'è un incendioત્યાં આગ લાગી છે
L'edificio è in fiammeમકાનમા આગ લાગી છે

બીજી મુશ્કેલ પરીસ્થિતિઓ

Mi sono persoહું ભૂલો પડી ગયો છુ (એક માણસે કહ્યું)
Mi sono persaહું ભૂલો પડી ગયો છુ (એક મહિલાએ કહ્યું)
Ci siamo persiઆપણે ભૂલા પાડી ગયા છે
Non trovo …મને … નથી
le mie chiaviમારી ચાવી મળતી
il mio passaportoમારો પાસપોર્ટ મળતો
il mio cellulareમારો મોબાઇલ મળતો
Ho perso …મારૂ … છે
il mio portafoglioપાકીટ ખોવાઈ ગયુ
la mia borsettaપાકીટ ખોવાઈ ગયુ
la mia macchina fotograficaકેમેરા ખોવાઈ ગયો
Mi sono chiuso fuori …હું … પૂરાઈ ગયો/ગઈ છુ (એક માણસે કહ્યું)
dall'autoમારી ગાડીમા
Mi sono chiusa fuori …હું … પૂરાઈ ગયો/ગઈ છુ (એક મહિલાએ કહ્યું)
dalla mia cameraમારા રૂમમા
Per favore mi lasci in paceમેહરબાની કરીને મને ઍકલો મૂકી દો
Vai via!દુર જાઓ!
sound

આ પાના પરના દરેક ઇટૅલિયન શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.