આપાતકાલીન

અહિયા આપાતકાલીન પરીસ્થિતિમાંં ઉપયોગમાંં આવે તેવા કેટલાક ઇટૅલિયનવાક્યો તથા ભાવો આપેલ છે, આશા રાખીએ કે તેનો ઉપયોગ કરવાની તમને જરૂર ના પડે।

નોંધ લો કે એક વાસ્તવિક કટોકટીમાં, તમે 113 પર ફોન કરીને ઇટાલીમાં કટોકટી સેવાઓનો સંપર્ક કરી શકો છો.

aiuto!મદદ!
faccia attenzione!સંભાળ રાખજો!
attenzione! or attento!ધ્યાન રાખજો!
per favore mi aiutiમેહરબાની કરીને મને મદદ કરો

બીમારી સબંધીત આપાતકાલીન પરીસ્થિતિઓ

chiami un'ambulanza!ઍમબ્યૂલૅન્સ બોલાવો!
ho bisogno di un dottoreમારે ઍક ડૉક્ટર ની જરૂર છે
c'è stato un incidenteત્યા ઍક અકસ્માત થયો છે
fate presto per favore!મેહરબાની કરીને જલ્દી કરો!
mi sono tagliatoમને કાપો પડ્યો છે
mi sono tagliataI've cut myself (said by a woman)
mi sono bruciatoહું દાઝી ગયો છુ
mi sono bruciataI've burnt myself (said by a woman)
stai bene?
sta bene?
state tutti bene?શું બધા બરાબર છે?

ગુનો

al ladro!થોભો, ચોર!
chiami la polizia!પોલીસ ને બોલાવો!
mi hanno rubato il portafoglioમારૂ પાકીટ ચોરાયી ગયુ છે
mi hanno rubato la borsettamy purse's been stolen
mi hanno rubato la borsamy handbag's been stolen
mi hanno rubato il computer portatileમારૂ લૅપટૉપ ચોરાયી ગયુ છે
vorrei denunciare un furtoમારે ચોરીની ફરિયાદ નોંધાવવી છે
mi hanno scassinato l'autoમારી ગાડીને અકસ્માત થયો છે
sono stato rapinatoમને લૂટ્વામા આવ્યો/આવી છે
sono stata rapinataI've been mugged (said by a woman)
sono stato aggreditoમારી ઉપર હુમલો થયો છે
sono stata aggreditaI've been attacked (said by a woman)

આગ

al fuoco!આગ!
chiami i pompieri!અગ્નિશામક દળનો સંપર્ક કરો!
non sente odore di bruciato?શુ તમને બળવાની વાસ આવે છે?
c'è un incendioત્યાં આગ લાગી છે
l'edificio è in fiammeમકાનમા આગ લાગી છે

બીજી મુશ્કેલ પરીસ્થિતિઓ

mi sono persoહું ભૂલો પડી ગયો છુ
mi sono persaI'm lost (said by a woman)
ci siamo persiઆપણે ભૂલા પાડી ગયા છે
non trovo ...
le mie chiavi
il mio passaporto
il mio cellulare
ho perso ...
il mio portafoglio
la mia borsetta
la mia macchina fotografica
mi sono chiuso fuori ...
mi sono chiusa fuori ...I've locked myself out of my ... (said by a woman)
dall'auto
dalla mia camera
per favore mi lasci in paceમેહરબાની કરીને મને ઍકલો મૂકી દો
vai via!દુર જાઓ!
sound

આ પાના પરના દરેક ઇટૅલિયન શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.