ગામમાં

અહીંં કેટલાક ઇટૅલિયન વાક્યો છે જે તમને ગામ કે શહેરમાંં ફરતી વખતે ઉપયોગી થશે, તે ઉપરાંત કેટલાક સામાન્ય ચિન્હો સમજવા માટે પણ.

mi scusi, dov'è ...?
l'ufficio postale
una banca
un parrucchiere
l'ufficio informazioni
il centro città
la stazione
la stazione degli autobus
il porto
l'ospedale più vicino
un ufficio di polizia
una stazione dei Carabinieri

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો