નોકરીઓ

io lavoro come giornalistaહું પત્રકાર તરીકે કામ કરુ છુ
io faccio il giornalista
io lavoro in televisioneહું ટી. વીમાં કામ કરુ છુ
io lavoro nel campo dell'informatica
io lavoro nel campo dell'editoriaહું પ્રકાશનમાં કામ કરુ છુ

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો